Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 06/02/2021 Lượt Xem: 3.405

Bước đầu tiên để sử dụng ứng dụng tồn kho là tạo sản phẩm trong dữ liệu của bạn bằng cách đi tới Kho vận  Dữ liệu gốc  Sản phẩm. Kích vào nút tạo và điền tên sản phẩm của bạn.

media/initial_stock_01.png

Thiết lập sản phẩm với kiểu có thể lưu kho để theo dõi sản phẩm trong kho và có thể đưa sản phẩm đó vào điều chỉnh hàng tồn kho.

media/initial_stock_02.png

Điều chỉnh tồn kho cho nhiều sản phẩm

Sau khi đã tạo xong các sản phẩm "Có thể lưu kho", bạn có thể tạo một điều chỉnh tồn kho để xác định mức tồn kho gần đây của chúng trong Odoo. Bạn đi tới Giao nhận  Điều chỉnh tồn kho và tạo mới.

media/initial_stock_03.png

Bạn phải nhập tiêu đề cho Điều chỉnh tồn kho và có thể quyết định bạn muốn điều chỉnh tồn kho của tất cả sản phẩm hay chỉ một trong số những sản phẩm đó. Đối với Điều chỉnh tồn kho đầu tiên, bạn nên để trống trường sản phẩm, sau đó  bạn có thể bắt đầu kiểm kê.

media/initial_stock_04.png

Nếu bạn đã có sẵn một số sản phẩm trong kho, Odoo sẽ bổ sung các dòng với số lượng hiện có trong kho. Bạn có thể thêm các dòng mới với các sản phẩm khác.

media/initial_stock_05.png

Lưu ý:

Nếu sản phẩm của bạn được theo dõi theo số lô/ seri, bạn sẽ có thêm một cột cho phép chỉ định cho các đơn vị khác nhau được thêm vào điều chỉnh tồn kho.

Odoo sẽ tô màu đỏ các dòng có sự khác biệt giữa số lượng đã đếm thủ công và thực tế được hệ thống tính toán tự động. Khi tất cả các sản phẩm cần thiết được nhập, bạn có thể ấn cập nhật số lượng và số lượng có sẵn của các sản phẩm khác nhau sẽ được cập nhật. 

media/initial_stock_06.png

Khi kích vào nút này, bạn sẽ nhìn thấy lượng tồn kho gần nhất của sản phẩm này. Bạn có thể sửa dòng hoặc tạo một dòng mới thêm vào một địa điểm khác của kho và (hoặc) thêm một số lô/ seri mới.

media/initial_stock_07.png

Sau khi quay lại sản phẩm đó, bạn sẽ thấy số lượng thực tế đã được cập nhật theo việc sửa đổi trong tài khoản.

media/initial_stock_08.png

Lưu ý:

Nếu sản phẩm của bạn có nhiều biến thể, số lượng trong kho (thực tế) sẽ hiển thị số lượng tổng của sản phẩm đó trong kho, có tính toán các số lượng từng biến thể.

Mặc định, số lượng trong kho của sản phẩm sẽ hiển thị số lượng sản phẩm thuộc địa điểm "có thể xem" trong kho của bạn, nó là một phần của địa điểm nội bộ của kho này. Điều đó có nghĩa rằng nếu có bất kỳ sản phẩm nào ở một địa điểm dưới vị trí kho hàng chính, chúng sẽ không xuất hiện trong ô thống kê "đơn vị trong kho".

media/initial_stock_09.png