Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Lượt Xem: 1.580

Quy tắc tái cung ứng và tái cung ứng theo đơn đều cho phép tự động bổ sung sản phẩm khi cần thiết. Sự khác nhau giữa những hai quy tắc này là cách chúng được kích hoạt

Quy tắc tái cung ứng được sử dụng để chắc chắn rằng trong kho luôn có một lượng hàng tối thiểu để sản xuất các sản phẩm của bạn hoặc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi lượng hàng tồn kho chạm mức tối thiểu hệ thống tự động đề xuất cung ứng hàng với số lượng cần thiết để lượng hàng tồn kho chạm mức tối đa.

Quy tắc tái cung ứng theo đơn là kích hoạt một sự cung ứng (đơn mua hàng hoặc đơn sản xuất) với số lượng cần thiết để đáp ứng một yêu cầu sản phẩm (đến từ một đơn bán hoặc một đơn sản xuất). Hệ thống sẽ không kiểm tra số lượng hàng tương ứng trong kho hay không.

Cấu hình

Quy tắc tái cung ứng

Thiết lập Quy tắc tái cung ứng có sẵn thông qua danh mục lựa chọn:

Kho vận  Dữ liệu gốc  Quy tắc tái cung ứng

Tại đó, kích nút Tạo để thiết lập giá trị tồn kho tối thiểu và tối đa cho một sản phẩm nhất định


Khi lượng tồn kho dự báo thấp hơn Số lượng tối thiểu được xác định trong trường này, Odoo/ERPonline sẽ tạo một nhu cầu mua sắm để đưa số lượng dự báo về Số lượng tối đa. Bội số làm tròn được dùng để làm tròn số lượng mua sắm lên đến bội số này. Nếu bội số bằng 0, số lượng mua hàng chính xác sẽ được sử dụng.


Thời gian cần (thời gian giao hàng) là số ngày sau khi điểm đặt hàng được kích hoạt để nhận sản phẩm hoặc để đặt hàng cho nhà cung cấp.

Trường hợp bạn làm việc với Đa nhà kho hoặc Đa địa điểm, bạn có thể chỉ định các Quy tắc tái cung ứng khác nhau cho cùng một sản phẩm ở mỗi địa điểm kho.

Để Quy tắc tái cung ứng được kích hoạt, trên sản phẩm tương ứng, một tuyến đường được chỉ định cụ thể. Trường hợp bạn sản xuất ra mặt hàng này, hãy đảm bảo chọn tuyến Sản xuất và tạo Định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm. Trường hợp bạn đi mua, hãy đảm bảo chọn tuyến Mua và bổ sung thêm vào Bảng giá nhà cung cấp.Đừng quên chọn kiểu sản phẩm là Lưu kho trên giao diện Sản phẩm. Một sản phẩm Tiêu dùng không có tồn kho và sẽ không kích hoạt Quy tắc tái cung ứng.

Quy tắc cung ứng theo đơn: MTO

Thiết lập quy tắc cung ứng theo đơn có sẵn trên giao diện Sản phẩm thông qua menu:

Kho vận  Dữ liệu gốc  Sản phẩm (hoặc có thể tạo trên bất kỳ ứng dụng nào có phần Sản phẩm)

Trên giao diện Sản phẩm, trên thanh chuyển hướng chọn Kho vận, bạn có thể thiết lập một tuyến đường. Bạn có thể lựa chọn Tái cung ứng theo đơn (MTO) hoặc một tuyến khác, hoặc Mua hoặc Sản xuất

Nếu tuyến Mua được chọn, chắc chắn cài đặt Bảng giá nhà cung cấp trong thanh chuyển hướng Mua hàng. Trường hợp bạn cài đặt tuyến Sản xuất, chắc chắn phải có Định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm này.