Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 2.131

Cấu hình

Để tạo mới một nhà kho, bạn cần kích hoạt cài đặt Đa nhà kho. Lưu ý rằng cài đặt Đa địa điểm kho cũng sẽ tự động được kích hoạt đồng thời. 

Để làm được như vậy, đi tới Ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Thiết lập.


Sau đó bạn đi tới danh mục: Kho vận  Cấu hình  Nhà kho, và ấn tạo để thêm một nhà kho mới.


Bạn có thể nhập tên nhà kho. Bạn cũng lựa chọn Tên viết tắt cho nhà kho dài 5 ký tự và tên viết tắt này được sử dụng trên các tài liệu kho khác nhau.

Trong trường địa chỉ, bạn có thể chọn Công ty đã có sẵn hoặc tạo mới trong quá trình làm. Do vậy, địa chỉ nhà kho sẽ giống với một Công ty bạn đã chọn. Bạn có thể để trống trường này hoặc sửa lại sau.


Sau khi tạo nhà kho mới, bạn có thể quay lại bảng tổng quan và bạn sẽ thấy các kiểu hoạt động mới tự động được Odoo/ERPonline tạo ra do việc tạo mới nhà kho.