Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 02/02/2021 Lượt Xem: 1.710

Khi một đơn hàng đi đến bộ phận vận chuyển để kết thúc giao hàng, Odoo/ERPonline được thiết lập mặc định để sử dụng giao hàng một bước: khi tất cả hàng hóa có sẵn, chúng có thể được vận chuyển trong một đơn hàng giao duy nhất.

Tuy nhiên, quá trình kinh doanh của Công ty bạn có thể có một hoặc nhiều bước xảy ra trước khi vận chuyển. Trong quy trình hai bước, một phần các sản phẩm của đơn giao được lấy trong kho và mang tới một địa điểm đầu ra trước khi vận chuyển.

Kích hoạt các tuyến nhiều bước

Bước đầu tiên là kích hoạt Các tuyến nhiều bước. Các tuyến cung cấp một cơ cấu để xâu chuỗi các hoạt động khác nhau với nhau. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ xâu chuỗi bước lấy hàng đến bước vận chuyển.

Để kích hoạt Các tuyến nhiều bước vào Kho vận  Thiết lập  Cài đặt và kích hoạt lựa chọn. Lưu ý rằng, kích hoạt Các tuyến nhiều bước cũng sẽ kích hoạt Địa điểm lưu kho.

Thiết lập kho hàng

Khi các tuyến nhiều bước được kích hoạt, bạn có thể đi tới danh mục lựa chọn: Kho vận  Thiết lập  Kho hàng và chọn kho hàng sẽ sử dụng giao hàng 2 bước. Bạn có thể chọn tùy chọn Xuất kho và giao hàng (2 bước) đối với Lô hàng Giao.


Kích hoạt hoạt động này sẽ tạo địa điểm Output mới. Nếu bạn muốn đổi tên vào danh mục lựa chọn: Kho vận  Thiết lập  Địa điểm, chọn Output và cập nhật tên địa điểm.


Tạo một đơn bán

Trong ứng dụng Bán hàng, bạn có thể tạo một báo giá với một số sản phẩm lưu kho để giao. Khi bạn xác nhận báo giá, hai dịch chuyển sẽ được tạo và liên kết tự động tới đơn bán.


Nếu kích vào nút 2 Giao hàng, bạn sẽ nhìn thấy ngay hai dịch chuyển khác nhau, một với tên là PICK để hiển thị cho quá trình lấy hàng và một cái khác với tên là OUT để hiện thị quá trình vận chuyển.


Xử lý quy trình và giao hàng

Hoạt động lấy hàng là hoạt động đầu tiên được xử lý và có trạng thái là Sẵn sàng trong khi hoạt động giao hàng sẽ Sẵn sàng khi hoạt động lấy hàng được đánh dấu là Hoàn thành.

Bạn có thể vào hoạt động lấy hàng từ đây, hoặc truy cập nó qua giao diện tổng quan kho.


Trong trường hợp bạn có sản phẩm trong kho, nó tự động được giữ phần và bạn có thể Xác nhận phiếu lấy hàng.


Khi phiếu lấy hàng được Xác nhận, đơn giao hàng sẵn sàng được xử lý. Nhờ vào thực tế là các tài liệu đã được xâu chuỗi, các sản phẩm đã được lấy ra trước đó được tự động giữ phần trên đơn giao hàng.