Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 05/02/2021 Lượt Xem: 2.294

Cấu hình

Odoo sử dụng các tuyến đường đi để xác định chính xác bạn xử lý các bước nhận hàng khác nhau. Cấu hình được thực hiện ở tùy chọn Nhà kho. Quy trình nhận hàng được mặc định sẵn theo một bước, tuy nhiên việc thiết lập lại cấu hình có thể cho phép bạn thực hiện quy trình theo hai bước.

Quy trình hai bước như sau: Bạn nhận hàng ở khu vực đầu vào và vận chuyển tới kho của bạn. Nếu hàng hóa không được dịch chuyển trong kho, thì chúng sẽ không khả dụng cho các quy trình tiếp theo.

Kích hoạt Tuyến cung ứng nhiều bước

Bước đầu tiên là kích hoạt tùy chọn Tuyến đường nhiều bước. Tùy chọn này cho phép các tuyến cung ứng cung cấp một cơ chế để xâu chuỗi các hành động khác nhau lại với nhau. Quy trình này diễn ra như sau: 

  • Bước 1: Xếp dỡ hàng hóa tại địa điểm Đầu vào

  • Bước 2: Dịch chuyển hàng hóa tới địa điểm Kho hàng

Để thiết lập Tuyến cung ứng nhiều bước, đi tới Cấu hình  Cài đặt và kích hoạt tùy chọn Các tuyến nhiều bước. Khi kích hoạt chế độ này, phần mềm mặc định kích hoạt thêm tùy chọn Đa Địa điểm Kho.

media/two_steps_01.png

Cấu hình Kho hàng để nhận hàng 2 bước

Sau khi Tuyến đường nhiều bước được kích hoạt, bạn đi tới Cấu hình/ Kho hàng và lựa chọn Kho hàng muốn thiết lập nhận hàng 2 bước. Sau đó, tại tùy chọn Lô hàng nhận bạn tích vào lựa chọn Nhận hàng tại địa điểm đầu vào và lưu kho sau đó (2 bước).

media/two_steps_02.png

Sau khi thiết lập thành công quy trình nhận hàng 2 bước, hệ thống sẽ tự động sinh ra một địa điểm Đầu vào. Bạn có thể thay đổi tên địa điểm này bằng cách vào Cấu hình  Địa điểm và cập nhật tên thay thế.


Tạo một đơn Mua hàng

Tại ứng dụng Mua hàng, bạn có thể tạo một Yêu cầu báo giá tới nhà cung cấp cho các sản phẩm có thể lưu kho. Sau khi Yêu cầu báo giá được xác nhận, phiếu nhận hàng được tạo và tự động liên kết với đơn mua hàng của bạn.


Bằng cách kích vào nút 1 Nhận hàng, hai dịch chuyển được tạo ra như sau:

  • Dịch chuyển hàng hóa tới địa điểm Đầu vào

  • Tạo một yêu cầu dịch chuyển nội bộ để đưa hàng hóa đến địa điểm lưu kho

Quá trình Nhận hàng và Dịch chuyển nội bộ

Sau khi kích vào nút Nhận hàng, trạng thái đơn mua sẽ được chuyển thành Sẵn sàng. Nhấn vào xác nhận để đơn mua được Hoàn thành.

Bạn có thể kích vào "Nhận hàng" từ đơn đặt hàng hoặc truy cập thông qua bảng điều khiển hàng tồn kho.


Theo cấu hình mặc định, một đơn nhận hàng luôn ở trạng thái sẵn sàng để chờ xử lý. Tiếp đến, bạn có thể kích vào "Xác nhận" để đánh dấu nó đã hoàn thành.


Sau khi đơn nhận hàng được xác nhận, một dịch chuyển nội bộ sẽ chuyển trạng thái sẵn sàng để được xử lý. Khi các tài liệu được xâu chuỗi, hàng hóa đã nhận được sẽ tự động được giữ phần khi dịch chuyển nội bộ. Sau khi dịch chuyển được xác nhận, hàng hóa sẽ được nhập vào kho và bạn có thể thực hiện giao hàng tới khách hàng hoặc phục vụ cho sản xuất.

media/two_steps_07.png

media/two_steps_08.png