Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 01/02/2021 Lượt Xem: 2.219

Các số lô là hữu ích đối với các sản phẩm bạn nhận với số lượng lớn và số lô giúp bạn báo cáo, kiểm soát chất lượng hoặc bất kỳ thông tin nào khác. Những số lô sẽ giúp định danh những sản phẩm đang có, ví dụ, có lỗi sản xuất. Nó có thể hữu ích cho sản phẩm quần áo hoặc thức ăn sản xuất hàng loạt.

Odoo/ERPonline có khả năng quản lý các lô hàng, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu truy suất nguồn gốc do đa số các ngành công nghiệp đặt ra.

Quản lý ghi sổ kép trong Odoo/ERPonline cho phép bạn truy suất nguồn gốc nâng cao.

Thiết lập

Cấu hình ứng dụng

Đầu tiên, bạn cần kích hoạt theo dõi số lô. Để làm như vậy, đến danh mục lựa chọn: Kho vận  Cấu hình  Thiết lập và tích Lô và số seri. Sau đó kích Lưu.


Cấu hình sản phẩm

Bây giờ, bạn phải cấu hình những sản phẩm bạn muốn theo dõi bằng số lô.

Đi đến danh mục lựa chọn: Dữ liệu gốc  Sản phẩm và mở sản phẩm bạn chọn. Ở đó, kích vào sửa và chọn Truy vết theo Lô trên mục Kho vận.


Quản lý các lô

Nhận hàng

Để nhận một sản phẩm theo dõi theo số lô, bạn phải xác định số lô của nó. Bạn có vài cách để làm như vậy:

1. Điền thủ công các số lô khác nhau

2. Sao chép/ Dán các số lô từ tài liệu excel

Đầu tiên bạn cần mở chi tiết hoạt động của dịch chuyển của bạn.


Điền thủ công các số lô khác nhau

Mở Hoạt động chi tiết, bạn có thể kích vào Thêm một dòng. Sau đó, bạn có thể điền các số lô vào đó. Khi hoàn thành, bạn có thể kích vào Thêm 1 dòng để đăng ký một số lô mới.


Sao chép/ Dán một số lô từ tài liệu Excel

Khi bảng tính chứa các số lô bạn đã nhận từ nhà cung cấp và sao chép lại danh sách. Sau đó, bạn có thể dán chúng vào cột Mã số Lô/ seri để Odoo/ERPonline tự động tạo các dòng cần thiết. Sau đó, bạn sẽ phải nhập thủ công số các sản phẩm chứa trong mỗi lô.

media/lots_06.pngKiểu giao nhận

Đương nhiên, bạn cũng có khả năng xác định cách bạn quản lý số lô cho mỗi kiểu giao nhận. Để làm như vậy, mở ứng dụng kho vận và đi đến danh mục lựa chọn: Cấu hình  Kiểu giao nhận.

Mỗi kiểu (nhận hàng, dịch chuyển nội bộ, giao hàng...) bạn có thể quyết định có cho phép tạo các số lô mới hay chỉ sử dụng những cái đã có. Mặc định, tạo mới số lô mới chỉ cho phép ở nhận hàng, và sử dụng các số lô đã có sẵn không cho phép trong hoat động này. Nếu bạn chuyển hàng giữa các kho và theo dõi các sản phẩm bằng số lô, nó cũng có thể hữu ích để cho phép sử dụng những số lô có sẵn trong nhận hàng.


Truy xuất số lô

Số lô cho các sản phẩm cho phép bạn theo dõi chúng được nhận ở đâu, đặt trong kho, chúng được bán cho ai và nơi chúng được giao tới.

Theo dõi một mặt hàng, mở ứng dụng Kho vận chọn: Dữ liệu gốc  Số lô/Seri, kích vào số lô tương ứng bạn muốn tìm.


Khi bạn mở thông tin Truy suất, bạn thấy trong đó các tài liệu số lô đã được sử dụng.


Bây giờ, nếu bạn muốn định vị số lô, bạn có thể làm bằng cách kích vào nút Địa điểm.