Kế toán quản trị

Tổng quan giải pháp

Giải pháp kế toán quản trị cho phép thiết lập hệ thống tài khoản quản trị hoàn toàn độc lập với hệ thống tài khoản kế toán tài chính. Giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động tài chính một cách dễ dàng và linh hoạt

Các phân hệ

Các phân hệ cần thiết cho giải pháp này bao gồm

Kế toán quản trị

Cho phép xây dựng và quản lý hệ thống kế toán quản trị hoàn toàn theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp. Từ hệ thống tài khoản cho đến hệ thống sổ nhật ký,... tất cả đều độc lập với hệ thống kế toán tài chính
Chi tiết...

Tài khoản quản trị mặc định

Cho phép thiết lập tài khoản quản trị mặc định theo các tiêu chí như: Sản phẩm, Đối tác, Người dùng, Công ty,...
Chi tiết...

Quản lý hợp đồng dịch vụ

Phân hệ này dùng để sửa đổi tài khoản quản trị để hiển thị những dữ liệu quan trọng tới người quản trị dự án của các công ty dịch vụ.
Chi tiết...

Quản lý ngân sách

Cho phép người quản trị dự án có thể thiết lập tổng chi phí dự kiến cho dự án trên mỗi Tài khoản quản trị. Kế toán viên sẽ đảm bảo tổng chi phí dự kiến không được lớn hơn / nhỏ hơn cho mỗi ngân sách.
Chi tiết...

Tích hợp Bán hàng

Mỗi sản phẩm / dịch vụ bán ra đều có thể được tự động định khoản vào một tài khoản kế toán quản trị định trước, giúp phân tích tình hình bán hàng, quan hệ với khách hàng về mặt tài chính một cách minh bạch, rõ ràng mà không cần thực hiện thêm các thao tác khác.
Chi tiết...

Tích hợp với Mua hàng

Mỗi sản phẩm / dịch vụ mua vào đều có thể được tự động định khoản vào một tài khoản kế toán quản trị định trước, giúp phân tích tình hình mua sắm một cách minh bạch, rõ ràng mà không cần thực hiện thêm các thao tác khác.
Chi tiết...

Tích hợp với Sản xuất

Cho phép tính toán chi phí sản xuất một cách chính xác mà không tốn nhiều công sức.
Chi tiết...

Tích hợp Quản trị dự án

Cho phép phân tích tính hiệu quả của dự án về mặt tài chính một cách rõ nét.
Chi tiết...