Kế toán tài chính

Tổng quan giải pháp

Giải pháp Kế toán tài chính cung cấp cho doanh nghiệp một cách hành xử tối ưu hơn cho đội ngũ kế toán của bạn khi làm việc với khách hàng và nhà cung cấp. Tự động tạo hoá đơn từ phân hệ bán hàng, mua hàng, kho. Quản lý tài sản, theo dõi thu chi, kiểm soát ngân sách. Với ERPOnline, kế toán chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Các phân hệ

Các phân hệ cần thiết cho giải pháp này bao gồm

Kế toán tài chính

Cho phép quản lý tất cả các tính năng của kế toán tài chính như: Bút toán, Phát sinh, Hóa đơn, Thanh toán, Hệ thống tài khoản, Sổ nhật ký, Ngân hàng, Tiền mặt,...
Chi tiết...

Hóa đơn điện tử & Thanh toán

Hệ thống xuất hóa đơn đặc thù và dễ sử dụng cho phép theo dõi chính xác hệ thống kế toán, ngay cả khi bạn không phải là một nhân viên kế toán. Hệ thống này mang lại một cách thức đơn giản để quản lý các nhà cung cấp và khách hàng.
Chi tiết...

Kế toán kho

Cho phép liên kết phân hệ kho và phân hệ kế toán để tự động tạo bút toán dịch chuyển kho. Hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho như: FIFO, LIFO, Bình quân gia quyền,...
Chi tiết...

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ

Quản lý danh sách tài sản cố định, công cụ dụng cụ. Cho phép thiết lập quy tắc tính khấu hao và định khoản tự động. Theo dõi được giá trị nguyên thủy và giá trị còn lại của từng tài sản.
Chi tiết...

Theo dõi thanh toán

Cho phép thiết lập quy tắc gửi thư nhắc nhở thanh toán đối với những đối tác có hóa đơn quá hạn. Các mức độ nhắc nhở được thiết lập vô cùng linh hoạt.
Chi tiết...

Quản lý thanh toán Nhà cung cấp

Ghi nhận các lệnh thanh toán thực tế được gửi tới ngân hàng. Lênh thanh toán được mã hóa thông qua một sổ phụ ngân hàng.
Chi tiết...

Kế toán lương

Cho phép cấu hình tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có trên từng quy tắc tính lương. Từ đó hệ thống sẽ tự động tạo bút toán tương ứng với từng phiếu lương nhân viên.
Chi tiết...

Báo cáo tài chính

Hộ trợ kiết xuất các báo cáo tài chính theo các quyết định 48/2006/QĐ-BTC, 15/2006/QĐ-BTC và thông tư TT200/TT-BTC. Bao gồm:

  • Bảng cân đối kế toán,
  • Bảng cân đối phát sinh,
  • Lưu chuyển tiền tệ,
  • Kết quả hoạt động kinh doanh,
  • Thuyết minh BCTC.