Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 01/02/2021 Lượt Xem: 2.709

Khi một đơn hàng đi đến bộ phận vận chuyển để kết thúc giao hàng, Odoo/ERPonline được cài đặt mặc định sử dụng giao hàng một bước: khi tất cả các hàng hóa có sẵn, chúng có thể được vận chuyển trong một đơn giao duy nhất. Tuy nhiên, qúa trình đó có thể không phản ánh thực tế và doanh nghiệp của bạn có thể yêu cầu nhiều bước hơn trước khi vận chuyển.

Cùng với giao hàng 3 bước (Lấy hàng + Đóng gói + Vận chuyển), nhũng mặt hàng sẽ được lấy để dịch chuyển tới khu vực đóng gói. Sau đó, họ sẽ chuyển tới địa điểm đầu ra để vận chuyển một cách hiệu quả tới các khách hàng.

Kích hoạt Các tuyến nhiều bước

Bước đầu tiên để hiển thị việc sử dụng Các tuyến nhiều bước. Các tuyến cung cấp một cơ cấu để xâu chuỗi các hoạt động khác nhau với nhau. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ xâu chuỗi bước lấy hàng đến bước vận chuyển.

Để hiển thị Các tuyến nhiều bước vào Kho vận  Thiết lập  Cài đặt và kích hoạt lựa chọn. Lưu ý rằng kích hoạt Các tuyến nhiều bước cũng sẽ kích hoạt Địa điểm lưu kho.


Thiết lập kho hàng để giao hàng 3 bước

Một khi Các tuyến nhiều bước được kích hoạt, bạn có thể đi tới danh mục lựa chọn: Kho vận  Thiết lập  Kho hàng và nhập vào kho hàng sẽ sử dụng giao hàng 3 bước. Bạn có thể lựa chọn hoạt động Đóng gói, xuất hàng và giao hàng (3 bước) đối với Lô hàng Giao.


Kích hoạt hoạt động này sẽ dẫn tới việc tạo hai địa điểm mới Output và Packing Zone. Nếu bạn muốn đổi tên vào Kho vận Thiết lập  Địa điểm, chọn cái bạn muốn đổi tên và cập nhật tên của nó.

Tạo một đơn bán

Trong ứng dụng Bán hàng, bạn có thể tạo một báo giá với một số sản phẩm lưu kho để giao. Một khi bạn xác nhận báo giá, ba dịch chuyển sẽ được tạo và liên kết tự động tới đơn bán.


Nếu kích vào nút 3 Giao hàng, bạn sẽ nhìn thấy ngay ba dịch chuyển:

  1. Phiếu đầu tiên là PICK hiển thị cho quá trình lấy hàng,
  2. Phiếu thứ 2 là PACK hiển thi cho quá trình đóng gói,
  3. Phiếu cuối cùng là OUT hiển thị cho quá trình vận chuyển.


Xử lý đóng gói, xuất kho và giao hàng

Hoạt động đóng gói là hoạt động đầu tiên được xử lý và có trạng thái là Sẵn sàng trong khi các hoạt động khác là Chờ một hoạt động khác. Hoạt động Xuất kho sẽ trở thành Sẵn sàng ngay khi hoạt động lấy hàng được đánh dấu là Hoàn thành.

Bạn có thể vào các dịch chuyển từ đây, hoặc truy cập nó qua giao diện tổng quan kho.


Trong trường hợp bạn có sản phẩm trong kho, nó tự động được giữ phần và bạn có thể Xác nhận phiếu lấy hàng.


Khi dịch chuyển hàng được Xác nhận, đơn hàng đóng gói sẵn sàng được xử lý. Nhờ vào các dữ liệu đã được xâu chuỗi, các sản phẩm đã được chọn trước đó được tự động giữ phần trước trên đơn hàng đóng gói và có thể xác nhận trực tiếp.Khi việc đóng gói xác nhận, đơn giao hàng đã sẵn sàng được xử lý. Tại đây, một lần nữa nó trực tiếp sẵn sàng để được xác nhận để dich chuyển các sản phẩm tới địa điểm khách hàng.