Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 06/02/2021 Lượt Xem: 1.637

Khi định giao hàng cho khách hàng, bạn không biết trước sản phẩm sẽ được chuyển đi từ kho A hay kho B. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần lấy hàng từ các kho khác nhau. Với Odoo, bạn có thể cấu hình điều này bằng cách sử dụng khái niệm kho ảo. Dưới đây là hướng dẫn về cách thiết lập các kho ảo đó.

Thiết lập kho ảo

Giả sử bạn có hai kho: Kho A và kho B. Tạo một kho mới, kho đó sẽ là kho ảo. Nó sẽ cho phép bạn lấy hàng từ kho A hoặc kho B. Để làm được như vậy, hay đi tới ứng dụng Kho vận vào Cấu hình  Thiết lập và kích hoạt tính năng đa nhà kho. Sau đó chuyển tới tab Nhà kho và nhấp "Tạo":

media/ware1.png

Ghi chú:

Tính năng Địa điểm kho hàng được tự động được kích hoạt. Điều này sẽ giúp ích trong quá trình sau này. 

Bây giờ, bạn phải chắc chắn rằng địa điểm kho chính của kho A và địa điểm chính của kho B là địa điểm con của kho A+B. Đi tới menu và sửa địa điểm chính của hai kho này. Sau đó thay đổi địa điểm cha là địa điểm chính của kho A+B.

media/ware2.png

Bán sản phẩm từ kho ảo

Giả sử bạn có 2 sản phẩm, một sản phẩm ở nhà kho A và sản phẩm còn lại ở nhà kho B. Bây giờ, bạn có thể tạo một yêu cầu báo giá mới cho từng sản phẩm. Điền các thông tin khác và lựa chọn Kho A+B trong trường Thông tin khác  Giao hàng  Kho hàng.

media/ware3.png

Sau khi hoàn thành, bạn có thể xác nhận thành một đơn bán. Sau đó, một dịch chuyển sẽ được tạo tự động, giữ phần một sản phẩm trong kho A và một trong kho B.

media/ware4.png