Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 1.644

Tổng quan

Dựa vào các tiêu chí như kiểu sản phẩm bạn nhận, kích thước kho hàng, số đơn hàng bạn nhận mỗi ngày...cách bạn xử lý phiếu nhân hàng cho khách hàng của bạn có thể thay đổi nhiều.

Odoo/ERPonline cho phép bạn xử lý phiếu nhận hàng từ kho của bạn bằng 3 cách:

  • Một bước: Nhận hàng trực tiếp từ kho.
  • Hai bước: Dỡ hàng trong địa điểm đầu vào sau đó đi tới kho.
  • Ba bước: Dỡ hàng trong địa điểm đầu vào, đi qua khu vực kiếm soát chất lượng trước khi xác nhận trong kho.

Odoo/ERPonline sử dụng các tuyến để xác định chính xác cách bạn xử lý các bước nhận hàng khác nhau. Thiết lập được thực hiện ở kho hàng. Theo mặc đinh nhận hàng là quá trình một bước, nhưng thay đổi thiết lập có thể hiển thị là hai hoặc ba bước.

Nguyên tắc như sau:

  1. Một bước: Bạn nhận hàng hóa trực tiếp vào kho.

  2. Hai bước: Bạn nhận hàng hóa trong khu vực đầu vào sau đó dịch chuyển từ khu vực đầu vào tới kho của bạn. Hàng hóa không được dịch chuyển vào kho, chúng sẽ không có sẵn cho quy trình kế tiếp.

  3. Ba bước: Trong nhiều doanh nghiệp, cần đánh giá hàng hóa nhận được. Mục tiêu là kiểm tra sản phẩm có đáp ứng được yêu cầu chất lượng đã thỏa thuận với các nhà cung cấp hay không. Bổ sung bước kiểm soát chất lượng trong xử lý nhận hàng có thể trở lên thiết yếu.

    Bạn nhận được hàng hóa tại khu vực đầu vào, sau đó chuyển vào khu vực kiểm soát chất lượng. Khi kiểm tra chất lượng hoàn thành sau đó bạn có thể di chuyển hàng hóa từ QC tới kho. Đương nhiên, bạn có thể thay đổi số lượng và chỉ chuyển vào kho số lượng hợp lệ và quyết định rằng sẽ trả lại số lượng không tốt.

Thiết lập

Nhận hàng 1 bước

Đây là thiết lập mặc định trong Odoo/ERPOnline.

Nhận hàng 2 bước

Hãy đọc tài liệu trên trang: Nhận hàng 2 bước

Nhận hàng 3 bước

Hãy đọc tài liệu trên trang: Nhận hàng 3 bước