Phạm Thị Ngọc Thư Kho vận Đã xuất bản: 04/02/2021 Lượt Xem: 2.830

Quy luật tái cung ứng theo số lượng tồn kho tối thiểu tối đa và Tái cung ứng theo đơn có hiệu quả giống nhau nhưng khác nhau về quy luật. Lựa chọn sử dụng phương pháp nào phụ thuộc vào việc sản xuật và chiến lược giao hàng của bạn.

Thuật ngữ

Quy luật tái cung ứng theo số lượng tồn kho tối thiểu tối đa

Quy luật tái cung ứng theo số lượng tồn kho tối thiểu tối đa để chắc chắn rằng bạn luôn có một số lượng sản phẩm tối thiểu trong kho để sản xuất sản phẩm và/hoặc đáp ứng nhu cầu khi khách hàng cần. Khi mức tồn kho của sản phẩm đạt mức tối thiểu, hệ thống sẽ tự động tạo ra một đơn đặt hàng với số lượng cần thiết để đạt đến mức tồn kho tối đa.

Tái cung ứng theo đơn

Tái cung ứng theo đơn có chức năng kích hoạt một yêu cầu mua hàng với số lượng sản phẩm dựa trên đơn bán. Hệ thống sẽ không kiểm tra tồn kho hiện tại. Điều đó có nghĩa là yêu cầu mua hàng dự thảo được tạo ra không quan tâm đến số lượng hàng hóa đang thực có của sản phẩm đó.

Cấu hình

Quy luật tái cung ứng theo số lượng tồn kho tối thiểu tối đa

Quy luật tái cung ứng theo số lượng tồn kho tối thiểu tối đa có sẵn trên ứng dụng Kho. Vào Kho vận  Dữ liệu gốc  Quy tắc tái cung ứng và chọn Tạo để thiết lập số lượng tối thiểu, tối đa cho sản phẩm đó.

media/strategies01.png

Lưu ý:

Xem chú thích cho các trường "Số lượng tối thiểu", "Số lượng tối đa" và "Bội số làm tròn"

Sau đó, vào giao diện sản phẩm của bạn chọn khu vực Mua hàng, thiết lập nhà cung cấp cho sản phẩm đó.

media/strategies02.png

Lưu ý:

Đừng quên chọn đúng loại sản phẩm. Sản phẩm tiêu dùng không quản lý tồn kho và do đó không được tính vào giá trị hàng tồn kho.

Tái cung ứng theo đơn

Tái cung ứng theo đơn có sẵn trên giao diện tạo sản phẩm. Vào Kho vận  Dữ liệu gốc  Sản phẩm.

 Trên giao diện sản phẩm, tại khu vực Kho vận, chọn Tái cung ứng theo đơn (MTO)

media/strategies03.png

Lựa chọn giữa hai phương pháp

Lựa chọn giữa hai phương pháp phụ thuộc vào chiến lược về hàng tồn kho của bạn. Nếu bạn muốn tự động hóa và luôn có ít nhất một số lượng tối thiểu trong kho, hãy lựa chọn Quy luật tái cung ứng theo số lượng tồn kho tối thiểu tối đa. Nếu bạn muốn tái cung ứng chỉ khi đơn bán được xác nhận thì Tái cung ứng theo đơn là lựa chọn phù hợp hơn.