Vũ Hồng Nhung Nhân lực Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 6.724

Bảng thanh toán lương hay phiếu lương là nơi thể hiện đầy đủ và chi tiết chi phí lương của Doanh nghiệp và cũng là tiền lương mà người lao động được hưởng sau một khoảng thời gian làm việc nhất định. Các thông tin về lương được thỏa thuận giữa Doanh nghiệp và người lao động thông qua việc ký kết hợp đồng lao động. Ngoài hợp đồng, việc tính toán lương được căn cứ trên các quy định, quy chế về tiền lương của doanh nghiệp, bảng chấm công hay bảng kê sản phẩm hoàn thành... 

Hiểu được tính phức tạp trong công tác tính lương, ERPOnline phát triển ứng dụng Bảng lương là một phần hành trong giải pháp quản lý tổng thể, được liên kết chặt chẽ với các phần hành khác đảm bảo thông tin liền mạch, chính xác.
Odoo • Text and Image

Thay vì việc người tạo bảng lương phải tập hợp rất nhiều giấy tờ, cũng như phải nhớ nhớ quên quên các thông tin lương của từng cá nhân, phần trăm thuế suất... người dùng chỉ cần cài đặt các ứng dụng liên kết như Nghỉ, Nhân viên để có thể tạo lập hay quản lý các thông tin liên quan, cũng như cài đặt Kế toán để bút toán kế toán liên quan như tiền lương, bảo hiểm... được tự động sinh ra.

Tạo phiếu lương cho từng nhân viên

Phiếu lương của mỗi nhân viên nhanh chóng được tạo ra bằng thao tác đơn giản: Bảng lương > Tạo mới phiếu lương.


Cửa sổ thông tin phiếu lương chi tiết mở ra cho phép lựa chọn nhân viên, thời gian tính lương, tự động các thông tin về hợp đồng, cấu trúc lương, thời gian nghỉ... liên quan được thể hiện chi tiết, làm căn cứ tính toán lương.


 • Chu kỳ: Chỉ định khoảng thời gian phiếu lương này được tính toán.

 • Hợp đồng: Chỉ định 1 hợp đồng có hiệu lực để dựa vào đó tính toán lương.

 • Cấu trúc lương: Chỉ định cấu trúc lương áp dụng cho nhân viên này.

 • Giờ làm việc theo lịch: Là số ngày thực tế nhân viên đi làm được ghi nhận trên hệ thống.

 • Ngày làm việc theo lịch: Là số giờ làm việc theo lịch quy đổi ra ngày. Tùy thuộc vào khung giờ làm việc mà hệ thống sẽ quy đổi.

 • Số giờ phải làm: Là số ngày nhân viên đó cần làm để hưởng 100% lương. Số giờ phải làm này được tính toán dựa trên " Khung giờ làm việc".

  • Khung giờ làm việc là thời gian cụ thể nhân viên đó đi làm theo quy định của công ty. Để thiết lập khung giờ làm việc cho từng nhân viên. Vào Bảng lương > Nhân viên > Hợp đồng > Lịch làm việc. Tại đây người dùng có thể thiết lập khung giờ làm việc cho từng nhân viên.


 • Số ngày phải làm: là số giờ phải làm quy đổi ra ngày. Tùy thuộc vào khung giờ làm việc mà hệ thống sẽ quy đổi.

  • Ví dụ: 1 ngày làm việc bao gồm 8 tiếng. Số ngày phải làm = Số giờ phải làm/8

Thời gian làm việc và thời gian nghỉ: Ví dụ Tháng 7 phải làm 27 ngày, admin đi làm 26 ngày và nghỉ không lương 1 ngày (Xin nghỉ và quản lý nghỉ với Odoo 13 xem tại đây).


Thông tin về các khoản đóng góp (bảo hiểm theo luật định của Việt Nam) đã ghi nhận, được thể hiện cụ thể:


Đối với các khoản lương, thưởng hay phạt không cố định như:

 • Thưởng nhân viên Nguyễn Văn A xuất sắc Tháng 12/2020: 10.000.000đ  

 • Phạt nhân viên Nguyễn Văn B thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả cho công ty: 3.000.000đ 

Người dùng sẽ điền chúng vào mục Dữ liệu nhập ngoài khác:


Bằng một cái nhấp chuột vào nút Tính toán phiếu lương, hệ thống sẽ nhanh chóng tính toán chi tiết các thông tin về lương cũng như các khoản đóng góp về bảo hiểm, thuế thu nhập.


Hệ thống tự động tính toán các thông tin trên phiếu lương chi tiết trên tab Tính toán lương.


Chi tiết tiền thuế thu nhập cá nhân theo biểu thuế suất lũy tiến từng phần của Việt Nam được thể hiện rõ tại tab này:


Tương tự chuyển qua các tab khác để xem chi tiết các thông tin. Phiếu lương sau đó nhấn Xác nhận và Đánh dấu hoàn thành để hoàn tất việc tạo cũng như ghi nhận phiếu lương, sau đó có thể chọn in để có bản cứng phát cho nhân viên.


Mẫu in Phiếu lương:


Trên đây là cách tạo phiếu lương cho từng người riêng lẻ, tuy nhiên chúng ta thường dùng Bảng thanh toán lương để tập hợp lương cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty, hoặc bảng lương của từng bộ phận. 

Nhanh chóng tạo Bảng thanh toán lương

Bảng lương là nơi tổng hợp các phiếu lương của nhiều nhân viên, có thể tạo lập bảng lương cho toàn bộ nhân viên trong công ty hoặc cho từng phòng ban tùy thuộc vào nhu cầu của đơn vị.


Chọn Thêm một dòng để tính toán phiếu lương cho từng nhân viên và sẽ được thể hiện chung trên một bảng lương


Tính toán lương theo phiếu lương như đã hướng dẫn chi tiết ở trên, chọn Lưu và Tạo mới để tiếp tục tính toán lương cho nhân viên khác hoặc Lưu và đóng để về bảng lương.


Bảng lương được lưu lại, xác nhận và đóng lại, các thông tin, các căn cứ cho công tác tính toán lương cũng như bút toán kế toán được sinh ra có thể tra cứu dễ dàng.


Để tạo một lúc nhiều phiếu lương, người dùng click vào Tạo phiếu lương.


Một cửa sổ mới sẽ được mở ra, người dùng có thể thêm các nhân viên muốn tạo phiếu lương vào bảng này bằng cách nhấn Thêm một dòng.


Nhấn Tạo để tạo các phiếu lương cho bảng lương này.


Gắn 1 phiếu lương đến 1 bảng lương có sẵn

Để gắn 1 phiếu lương đến 1 bảng lương có sẵn, tại Phiếu lương, chọn Khu vực Thông tin kế toán > Phần khác, dòng Bảng lương lựa chọn Bảng lương đó. Lưu ý, để có thể được lựa chọn ở trường Bảng lương thì bảng lương phải ở trại tháng Dự thảo.Gửi bảng lương cho ngân hàng

Thông thường, các doanh nghiệp sẽ chuyển tiền lương của nhân viên qua tài khoản ngân hàng. Do vậy cần gửi bảng lương cho Ngân hàng để họ thực hiện nghiệp vụ chuyển tiền. Để gửi bảng lương vào Bảng lương > Gửi bằng email.


Hệ thống sẽ gửi email đính kèm bảng lương cho toàn bộ danh sách những người được gắn theo dõi bảng lương này.


Để in bảng lương ra ký hoặc lưu trữ, vào In > Bảng lương (PDF).