Hình nền Tài liệu

David Tran Mua Đã xuất bản: 16/12/2020 Lượt Xem: 2.177

Trong trường hợp các đơn mua hàng giá trị lớn, bạn có thể cần sự chấp thuận của người quản lý để xác nhận đơn hàng, Odoo/ERPOnline cho bạn dễ dàng thiết lập điều đó dễ dàng.

Cấu hình

Để thiết lập, vào Mua hàng  Cấu hình  Thiết lập và kích hoạt tính năng Phê duyệt đơn hàng, Tại đó bạn cũng có thể thiết lập giá tối thiểu cần thiết để kích hoạt tính năng này.


Tạo mới một báo giá

Khi thao tác trên một báo giá mới, nếu đơn hàng được tạo từ người sử dụng chứ không phải người quản lý và giá trị tổng đơn hàng lớn hơn giá tối thiểu đã chỉ định tại cấu hình, trạng thái Phê duyệt sẽ được đưa vào trong quy trình.


Phê duyệt đơn hàng

Nếu bạn là người quản lý mua hàng, hãy đi đến đơn mua và phê duyệt đơn hàng nếu mọi thứ đã đúng. ERP/Online cung cấp cho bạn quyền kiểm soát tổng thể, đơn mua tạo bởi người dùng thông thường sẽ cần duyệt hoặc không phụ thuộc vào cấu hình của bạn.

Khi được phê duyệt, đơn mua hàng sẽ tiếp tục theo quy trình bình thường.