Bùi Thị Xuyền Kế toán & Tài chính Đã xuất bản: 18/02/2021 Lượt Xem: 2.196

Kế toán quản trị (Management accounting) là việc thu thập xử lí phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Kế toán quản trị có thể được sử dụng cho một số mục đích tùy theo yêu cầu của nhà quản trị. Ví dụ: 

 • Phân tích chi phí của một công ty theo loại chi phí, theo phòng ban, v.v.

 • Phân tích lợi nhuận của một dịch vụ hoặc một dự án.

Để sử dụng Kế toán quản trị, bạn phải kích hoạt nó trong Kế toán  Cấu hình  Thiết lập:


                              Tài khoản quản trị

                              Nhóm tài khoản quản trị

                              Là nơi thiết lập ra các nhóm để phân loại các tài khoản quản trị thành các nhóm tương ứng. 
                              Để thiết lập, vào Ứng dụng Kế toán  Cấu hình  Nhóm tài khoản quản trị. 

                              Ví dụ: Nhóm chi phí dự án 2021.

                              Mục đích: Theo dõi chi phí của tất cả dự án thực hiện trong năm 2021 như sau:

                               

                              Tài khoản kế toán quản trị

                              Tài khoản kế toán quản trị là nơi để tạo các tài khoản quản trị theo các mục đích phân tích khác nhau.

                              Khi muốn phân tích một tiêu chí cụ thể bất kỳ, bạn cần tạo ra một tài khoản kế toán quản trị và đưa các bút toán phát sinh liên quan vào đó và tiến hành phân tích.

                              Để tạo một tài khoản kế toán quản trị, vào Kế toán  Cấu hình  Tài khoản KT (kế toán) quản trị.

                              Ví dụ: 
                              • Tài khoản quản trị: Chi phí dự án Nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo.

                              • Thuộc nhóm: Chi phí dự án 2021.

                              • Ngày bắt đầu theo dõi chi phí của dự án: 01/02/2021.

                              • Ngày kết thúc theo dõi chi phí của dự án: 28/12/2021.

                              • Chi phí dự kiến theo kế hoạch: 50.000.000 VND.

                              Bạn cần thiết lập với ví dụ trên như sau: 


                              • Ngân sách: Chọn ngân sách tương ứng với tài khoản quản trị. Xem chi tiết hướng dẫn về Ngân sách tại đây.

                              • Giá trị kế hoạch: Số tiền mục tiêu đối với tài khoản quản trị này. Lưu ý: Nếu là Doanh thu điền giá trị dương (+), nếu là Chi phí điền giá trị âm (-).

                              • Giá trị thực tế: Số tiền thực tế phát sinh.

                              • Giá trị lý thuyết: Là số tiền kế hoạch tính từ Ngày bắt đầu đến thời điểm hiện tại. 

                               • Ví dụ: Từ 01/02/2021 đến 28/02/2021 chi phí dự kiến của dự án là 50.000.000 VND. Hiện tại là 02/02/2021. Giá trị lý thuyết = 50.000.000 / 27 (ngày trong tháng) * 1 (Từ 01/02 đến 02/02) = 1.851.852 VND


                              Ghi nhận Phát sinh kế toán quản trị vào Tài khoản kế toán quản trị

                              Để số tiền ở cột Giá trị thực tế đã trình bày trên được ghi nhận, cần thêm chi phí vào tài khoản kế toán quản trị tương ứng. Có các cách sau để ghi nhận:

                              Cách 1: Tạo thủ công bút toán kế toán quản trị. Vào Ứng dụng Kế toán  Kế toán  Phát sinh kế toán quản trị Tạo:


                              Cách 2: Tạo một hóa đơn tài chính thông thường, tại trường "Tài khoản KT quản trị" chọn Tài khoản quản trị bạn muốn gắn hóa đơn này vào đó.


                              Thẻ tài khoản quản trị

                              Để phân tích phát sinh kế toán quản trị theo tỷ lệ phần trăm thay vì kiểm đếm thông thường và không làm ảnh hưởng đến báo cáo vì chúng không được thể hiện trong sổ nhật ký, báo cáo.

                              Ví dụ: Phân tích chi phí dự án nhân sự Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo và muốn phân chia chi phí dịch vụ đó cho ba phòng ban theo tỷ lệ:

                              • Kỹ thuật - 50%

                              • Bán hàng - 30%

                              • Tư vấn - 20%

                              Vào Kế toán  Cấu hình  Thẻ tài khoản quản trị


                              Gắn thẻ tài khoản quản trị vào Phát sinh kế toán quản trị

                              Với phát sinh kế toán quản trị , tạo thủ công bút toán kế toán quản trị, gắn thẻ trên giao diện:                              Với hóa đơn thông thường, gắn trực tiếp thẻ tài khoản quản trị vào trường Thẻ TK Quản trị:


                              Báo cáo quản trị

                              Bằng cách linh hoạt phân phối, gắn các tài khoản KT quản trị cho các doanh thu/ chi phí phát sinh thực tế và phân chia theo đúng mục tiêu quản lý, bạn sẽ dễ dàng thống kê, phân tích thông tin.

                              Xem thống kê dữ liệu kế toán quản trị phát sinh dạng pivot:


                              Truy cập Kế toán  Kế toán  Phát sinh kế toán quản trị: Sử dụng linh hoạt các kiểu xem dữ liệu (list/kanban/biểu đồ/pivot) và các cách nhóm/ lọc để có thể phân tích dữ liệu theo mong muốn.


                              Có thể xem thống kê các phát sinh cho Tài khoản KT quản trị, sử dụng dấu "+" đầu dòng để lựa chọn thêm các thông tin muốn xem chi tiết. Ví dụ xem chi tiết phát sinh cho các Đối tác:

                              Phát sinh âm là chi phí/ khoản chi, phát sinh dương là doanh thu/ khoản thu phát sinh.

                              Xem Báo cáo Quản trị:

                              Truy cập Kế toán  Kế toán  Báo cáo quản trị


                              Có thể xem trước khi thực hiện in báo cáo, và xuất báo cáo file Excel. 

                              Kích chuột vào mũi tên trỏ xuống ở đầu mỗi chỉ tiêu (dự án/phòng ban), lựa chọn Bút toán quản trị


                              Các dòng phát sinh liên quan đến chi phí, doanh thu sẽ được hiển thị chi tiết: Phát sinh âm là chi, dương là thu.