Nguyễn Thị Liên Giới thiệu chung Đã xuất bản: 20/07/2020 Lượt Xem: 4.620

Đơn vị sản phẩm trong Odoo được thiết lập khi tạo sản phẩm. Phần mền hỗ trợ các bạn quản lý sản phẩm đa đơn vị. Có nghĩa chúng ta có thể quy đổi đơn vị này sang đơn vị kia theo một tỷ lệ được cấu hình trước trong phần mềm. Ngoài những đơn vị tính mang tính chất phổ biến và chuẩn mực khư khối lượng, thể tích, chiều dài.... thì chúng ta cũng có thể định nghĩa ra các nhóm đơn vị sản phẩm riêng theo đặc thù của sản phẩm trong doanh nghiệp.

Kích hoạt tính năng đa đơn vị

Để sử dụng tính năng này, bạn cần kích hoạt tính năng Đa đơn vị tai các module nhưu Bán hàng, mua hàng, kho...: Thiết lập/Sản phẩm/ Đơn vị đo lường


Sau khi ấn lưu, phần mềm cho phép bạn quản lý đơn vị sản phẩn theo phương thức đa đơn vị.

Nhóm đơn vị sản phẩm

Để chuyển đổi đơn vị theo các tỷ lệ định sẵn, chúng ta cần chia các đơn vị thành các nhóm khác nhau. Các đơn vị chỉ được quy đổi khi cùng nhóm. Khi sản phẩm được gán 1 đơn vị thì ở các tình huống khác nhau chỉ được chuyển đổi trong các đơn vị trong nhóm đó

Truy cập menu: Kho vận/ Cấu hình/Đơn vị tính/Nhóm ĐV


Bạn có thể đặt các nhóm riêng theo đặc thù. Ví dụ: dây điện được nhập theo thùng 10kg, lúc bán theo m. Bạn có thể làm nhóm quy đổi theo tỷ lệ 1kg dây điện = tỷ lệ * m để có thể quản lý theo nhiều đơn vị khác nhau.

Đơn vị sản phẩm

Để tạo đơn vị sản phẩm, bạn sử dụng menu: Kho vận/Cấu hình/Đơn vị tính/ĐV


Nhấn nút Tạo và điền thông tin cần thiết:


 • Tên đơn vị tính

 • Thuộc nhóm

 • Kiểu:

  • Đơn vị gốc của nhóm này: là đơn vị lấy làm mốc để quy đổi những đơn vị khác theo nó

  • Lớn hơn Đơn vị gốc: 1 đơn vị này = tỷ lệ * đơn vị gốc

  • Nhỏ hơn đơn vị gốc của nhóm này: 1 đơn vị gốc = tỷ lệ * đơn vị này

 • Có hiệu lực: Các đơn vị đang sử dụng và có thể chọn được sẽ có trường hiệu lực, nếu bạn không muốn sử dụng 1 đơn vị nào đó đã lỗi thời có thể bỏ trường này để toàn hệ thống không sử dụng nó nữa

 • Độ chính xác làm tròn: Việc quy đổi đơn vị có thể bị lẻ số, vì vậy bạn có thể chọn cách làm tròn bao nhiêu số 0 sau số thập phân.

Thiết lập đơn vị trên form sản phẩm

Trên fom sản phẩm, bạn có thể chọn thông tin đơn vị sản phaamr:


 • Đơn vị tính: là đơn vị mặc định được sử dụng cho sản phẩm này ở các tính huống. Và là đơn vị quản lý lưu kho sản phẩm.

 • Đơn vị mua hàng: là đơn vị mặc định sử dụng trên các yêu cầu chào giá khi bạn chọn sản phẩm hoặc tạo tự động

Một số tình huống xuất hiện thông tin đơn vị sản phẩm

Bán hàng:


Mua hàng:


Kho hàng:


Sản xuất:


LƯU Ý: CHỈ CÓ THỂ QUY ĐỔI CÁC SAN PHẨM CÙNG NHÓM