Tô Lan Anh Điểm Bán lẻ Đã xuất bản: 03/02/2021 Lượt Xem: 1.628

Nếu bạn muốn bán sản phẩm của mình với mức chiết khấu, ví dụ: đối với một sản phẩm sắp hết hạn, bạn có thể sử dụng thẻ giảm giá. Để sử dụng thẻ giảm giá, bạn sẽ cần sử dụng máy quét mã vạch.

Danh pháp mã vạch/ Phép đặt tên mã vạch

Phép đặt tên mã vạch xác định cách thức mã vạch được nhận diện và phân loại. Khi một mã vạch được quét, nó được liên kết đến quy tắc đầu tiên mà khớp với mẫu (pattern). Cú pháp mẫu (pattern syntax) là một Biểu thức chính quy (regular expression), và một mã vạch được coi là khớp nếu biểu thức chính quy đó khớp với tiền tố của mã vạch.

Các mẫu (pattern) cũng có thể xác định cách thức các giá trị số (vd: giá hay cân nặng) có thể được mã hoá thành mã vạch. Chúng được thể hiện bởi {NNN} trong đó các chữ N xác định nơi mà các chữ số của số được mã hoá. Các số thập phân cũng được hỗ trợ với phần thập phân được chỉ báo với các chữ D, ví dụ như {NNNDD}. Trong những trường hợp này, trường mã vạch trên các bản ghi liên kết phải hiển thị các chữ số này là các số 0.

Giả sử bạn muốn giảm giá cho sản phẩm có mã vạch sau

Bạn có thể tìm thấy phép đặt tên mã vạch tự động trong Setting cấu hình của PoS

Giả sử bạn muốn giảm giá 30% cho một sản phẩm, bạn phải bắt đầu mã vạch của mình bằng 22 (đối với danh pháp mã vạch giảm giá) và sau đó là 30 (đối với%) trước khi thêm mã vạch sản phẩm giảm giá. Trong ví dụ của chúng tôi, mã vạch sẽ là:

         

Quét sản phẩm và thẻ giảm giá

Trước tiên, bạn phải quét sản phẩm mong muốn (trong trường hợp của chúng tôi là máy giặt cửa ngang Toshibaa).


Sau đó bạn quét mã giảm giá và hoàn thành giao dịch