Tô Lan Anh Điểm Bán lẻ Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 1.814

Làm tròn tiền mặt là cần thiết khi mà mệnh giá tiền tệ thấp nhất hoặc đồng xu nhỏ nhất cao hơn đơn vị tài khoản tối thiểu.

Ví dụ: ở một số quốc gia, các công ty được yêu cầu làm tròn tiền tệ trên hóa đơn lên hoặc xuống đến 5 xu gần nhất khi thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt.

Mỗi điểm bán hàng trong Odoo có thể được định cấu hình để áp dụng việc làm tròn tiền mặt cho tổng các hóa đơn hoặc biên lai của điểm bán hàng đó. 

Cấu hình

Truy cập Điểm bán hàng > Cấu hình > Thiết lập và kích hoạt tính năng Làm tròn tiền mặt, và sau đó lưu lại

Truy cập Điểm bán lẻ > Cấu hình > Điểm bán lẻ và lựa chọn Phương pháp làm tròn phù hợp.

Để định nghĩa ra các phương pháp làm tròn, mở danh mục Drop down list và chọn Tạo và sửa..

Bạn cần định nghĩa thêm ở đây Bội số làm tròn, Tài khoản doanh thu, Tài khoản chi phí, và lưu lại cả phương pháp làm tròn và Cấu hình điểm bán lẻ.


Có thể thấy hóa đơn đã được thêm 1 dòng làm tròn. Lưu ý rằng Module ĐIểm bán lẻ chỉ hỗ trợ chiến lược "Thêm 1 dòng làm tròn".