Tô Lan Anh Điểm Bán lẻ Đã xuất bản: 29/01/2021 Lượt Xem: 1.597

Sử dụng tính năng In lại biên lại nếu bạn cần in lại chúng


Cấu hình

Để kích hoạt tính năng này, truy cập Điểm bán lẻ > Cấu hình > Điểm bán lẻ và chọn giao diện PoS.

Bên dưới mục Hóa đơn và Biên lai, chọn lựa chọn In lại biên lai.

** Lưu ý: Để cho phép chọn lựa chọn in lại biên lai, bạn cần kích hoạt máy in biên lai.

In lại biên lai

Trong giao diện PoS, bạn sẽ có nút In lại hóa đơnKhi dùng tính năng này, bạn có thể in lại biên lai cuối cùng