Hình nền Tài liệu

Nguyễn Trần Vương Anh CRM Đã xuất bản: 28/01/2021 Lượt Xem: 2.702

Đội ngũ bán hàng

Mục đích: Chia thành các team bán hàng để dễ dàng và phụ trách cho từng giai đoạn của quá trình chăm sóc khách hàng (Dữ liệu tiềm năng, Cơ hội, Báo giá)

Tạo mới một Kênh/Đội bán hàng

 • Bước 1: Chọn Cấu hình

 • Bước 2: Click vào Kênh/ Đội bán hàng. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các nhóm, team bán hàng đã tạo

 • Bước 3: Click vào +Tạo để tạo Kênh/Đội bán hàng mới


Chú thích các trường dữ liệu:

 • Đội ngũ bán hàng: Nhập tên của nhóm (bắt buộc)

 • Báo giá: Nếu tích chọn, nhóm này sẽ được hiển thị trong danh sách đội ngũ phụ bán hàng khi tạo báo giá. Nếu không, khi bạn tạo báo giá nhóm này sẽ không xuất hiện.

 • Cơ hội: Nếu tích chọn, khi phân công phụ trách cơ hội, nhóm này sẽ được hiển thị trong danh sách đội ngũ. Nếu không, nhóm này sẽ không xuất hiện khi tạo cơ hội

 • Trưởng nhóm: Người chịu trách nhiệm chính

 • Bí danh email: Khi tích chọn Cơ hội, trường Bí danh email sẽ hiện ra cho phép nhập 1 địa chỉ email. Khi bí danh email nhận được 1 email đến, hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 cơ hội mới dựa trên email đến.

 • Công ty: Chọn công ty mà nhóm bán hàng trực thuộc

 • Khu vực: Vị trí địa lý mà nhóm của bạn đang công tác

 • Bước 4: Kích vào +Thêm để thêm thành viên cho đội ngũ bán hàng

 • Bước 5: Sau khi nhập xong thông tin cho đội ngũ bán hàng, bạn kích Lưu để lưu lại các thông tin mà bạn vừa khởi tạo

Tạo mới một mục tiêu Doanh số

Click chọn ''Mục tiêu Doanh số'' cạnh trường dữ liệu ''Các thành viên trong đội''

 • Thêm mới tên Đội bán hàng phụ trách.

 • Ngày bắt đầu & Ngày kết thúc: chọn khoảng thời gian bắt đầu và kết thúc của mục tiêu này.

 • Mục tiêu: Ở đây có thể thêm mới 1 mốc chỉ tiêu chung. Ngay bên dưới, sẽ có các mục tiêu doanh số cá nhân của từng thành viên trong nhóm và trưởng nhóm có thể dễ dành theo dõi tiến trình mục tiêu mà các thành viên trong nhóm đã đạt.


Kiểu hoạt động

Mục đích: Kiểu hoạt động trong phần mềm CRM được tạo ra giúp mô tả các hành động tiếp theo phải làm trong quá trình quản lí các tiềm năng, cơ hội

Để tạo mới 1 kiểu hoạt động

 • Bước 1: Vào “Cấu hình” và chọn “Kiểu hoạt động”. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các kiểu hoạt động đã tạo.

 • Bước 2: Click chọn +Tạo để thêm mới hoạt động trong Module CRM


  • Nhập tên kiểu hoạt động (bắt buộc)

  • Nhóm: Kiểu hoạt động này thuộc danh mục nào (Cuộc họp, Sự kiện...)

  • Tóm tắt: Nội dung tóm tắt cho kiểu hoạt động

  • Sau x ngày sau thời hạn hoạt động trước: Hoạt động sẽ diễn ra sau bao nhiêu ngày của hoạt động trước đó

  • Lưu ý nếu tích chọn mục Tự động lên hoạt động kế tiếpSau khi hoàn thành hoạt động được tạo, sẽ tạo ra một hoạt động tiếp theo gửi cho khách hàng ngày sau ngày chúng ta hoàn thành hoạt động được thiết lập.

Các tags (từ khóa) trong CRM

Tags (hay còn gọi là thẻ / từ khóa) để nhóm các nhóm cơ hội có chung đặc điểm chung với nhau

 • Vào Cấu hình chọn Thẻ, hệ thống sẽ hiển thị danh sách từ khóa đã tạo


 • Click chọn +Tạo để tạo mới từ khóa. Sau đó ấn Lưu 


 • Sau khi tạo thẻ, các Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng bạn có thể chọn từ khóa đã tạo ở đây để khi tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm nhanh bằng từ khóa đã gán cho Cơ hội, Dữ liệu tiềm năng này.

Lý do thất bại

Trong quá trình đám phán với khách hàng, không thể tránh khỏi lý do bị từ chối, khi đó chúng ta cần khai báo lí do thất bại để có thể kiểm soát các nguyên nhân dẫn đến thất bại đồng thời có khả năng cải thiện và xử lý kịp thời để mang lại hiệu quả tốt hơn khi đàm phán với các khách hàng khác.

 • Để tạo mới lí do thất bại. Bạn vào Cấu hình và chọn Lý do thất bại. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lý do thất bại đã tạo.

 

 • Sau đó click +Tạo để tạo mới một Lý do thất bại


 • Nhập tên lý do thất bại.

 • Hiệu lực: Nếu tích chọn se kích hoạt trường lí do thất bại.