Vũ Hồng Nhung Human Resource Published: 1/29/21 Hits: 1,710

Kiểu đóng góp từ lương

Để thiết lập cấu hình cho các khoản đóng góp từ lương sử dụng cho nhân viên, vào Đóng góp từ lương > Kiểu đóng góp từ lương 


 • Đóng góp bởi nhân viên: Chỉ định tên khoản đóng góp được trích từ lương của nhân viên

 • Tỷ lệ đóng góp của Nhân viên: Chỉ định tỷ lệ trích theo lương của nhân viên đó và trừ vào lương nhân viên

 • Công ty đóng góp: Chỉ định tên khoản đóng góp do công ty chi trả

 • Tỷ lệ đóng góp của Công ty: Chỉ định tỷ lệ trích theo lương của nhân viên đó nhưng do công ty chi trả

 • Khối tính toán: Khoảng thời gian tối thiểu để tính toán đóng góp

 • Số ngày trong tháng:

  • Cố định 28 ngày: Mặc định mỗi tháng sẽ có 28 ngày

  • Linh hoạt: Sử dụng ngày thực tế của tháng. Ví dụ: Tháng 2: 28 ngày, Tháng 3: 31 ngày

Đăng ký đóng góp từ lương

Đăng ký đóng góp từ lương là hoạt động gắn các khoản cần đóng góp với 1 nhân viên cụ thể. Có 2 cách để người dùng có thể làm hoạt động này:

Cách 1: Vào Đóng góp từ lương > Đăng ký đóng góp từ lương > Tạo:


 • Cơ sở tính toán: Số tiền để dựa vào đó tính toán ra khoản đóng góp từ lương

 • Kiểu: Là kiểu đóng góp từ lương đã thiết lập bên trên

 • Từ ngày: Ngày khoản đóng góp này có hiệu lực với nhân viên này

 • Lịch sử thay đổi tính trạng đóng góp: Cập nhật các thay đổi theo thời gian cụ thể

Cách 2: Vào Hợp đồng của Nhân viên > Khu vực Ghi nhận đóng góp > Chọn Kiểu đóng góp từ lương áp dụng với nhân viên này và chọn Tạo các Đăng ký đóng góp từ lương:


Sau khi tạo các đóng góp từ lương, hệ thống sẽ liệt kê ra danh sách các khoản đóng góp từ lương dạng dự thảo:


Hãy chọn từng dòng và xác nhận chúng: