Vào/ra - Nhật ký công việc

Vào/ra - Nhật ký công việc

bởi Viindoo

4.9

125,53 125,53
v 17.0 0
Tên kỹ thuật viin_hr_work_entry_contract_attendance
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/vi/apps/app/16.0/viin_hr_work_entry_contract
Đọc mô tả cho v 16.0
Yêu cầu các App Attendances (hr_attendance) Discuss (mail) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Hợp đồng - nhật ký công việc Ứng dụng HR Cơ sở Viin - Nguồn lực Nhật ký Công việc
Các mở rộng Nhật ký công việc - Vào/Ra và Nghỉ