Vào/ra - Nhật ký công việc

Vào/ra - Nhật ký công việc

bởi Viindoo

4.9

127,96 127,96
v 16.0 0
Tên kỹ thuật viin_hr_work_entry_contract_attendance
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/vi/apps/app/16.0/viin_hr_work_entry_contract
Đọc mô tả cho v 17.0
Yêu cầu các App Attendances (hr_attendance) Discuss (mail) Employees (hr) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm Các phụ thuộc Ứng dụng HR Cơ sở Hợp đồng - nhật ký công việc Nhật ký Công việc Viin - Nguồn lực
Các mở rộng Quản lý Vào/Ra - Tính lương Nhật ký công việc - Vào/Ra và Nghỉ