Nhật ký Công việc

Nhật ký Công việc

bởi Viindoo

4.9

68,83 68,83
v 17.0 2
Tên kỹ thuật viin_hr_work_entry
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_hr_work_entry
Đọc mô tả cho v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Ứng dụng HR Cơ sở
Các mở rộng Hợp đồng - nhật ký công việc