Điểm bản lẻ hóa đơn hoàn tiền mở rộng

Điểm bản lẻ hóa đơn hoàn tiền mở rộng

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

31,02 31,02
v 16.0 1
Demo
Tên kỹ thuật viin_pos_refund
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_pos_refund
Đọc mô tả cho v 17.0 v 15.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) Point of Sale (point_of_sale)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Kế toán Viindoo