Điểm bản lẻ hóa đơn hoàn tiền mở rộng

Điểm bản lẻ hóa đơn hoàn tiền mở rộng

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

20,36 20,36
v 15.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_pos_refund
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_pos_refund
Đọc mô tả cho v 17.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Invoicing (account) Inventory (stock) Point of Sale (point_of_sale)
Bao gồm Các phụ thuộc Dòng hóa đơn đảo ngược