Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Lỗi khi click vào cài đặt chung

Ảnh đại diện
Hà Xuân Hiếu

Sáng hôm nay ngày 17/7 em có vào phần cài đặt chung trong odoo, khi click vào phần cài đặt chung có thông báo lỗi như sau:
link tài khoản của em là: e.gangviet.com
user: Ceo@gangviet.com
pass: ****

Lỗi:
Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
 File "/opt/odoo/12/odoo/http.py", line 656, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "/opt/odoo/12/odoo/http.py", line 314, in _handle_exception
  raise pycompat.reraise(type(exception), exception, sys.exc_info()[2])
 File "/opt/odoo/12/odoo/tools/pycompat.py", line 87, in reraise
  raise value
 File "/opt/odoo/12/odoo/http.py", line 698, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "/opt/odoo/12/odoo/http.py", line 346, in _call_function
  return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/12/odoo/service/model.py", line 97, in wrapper
  return f(dbname, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/12/odoo/http.py", line 339, in checked_call
  result = self.endpoint(*a, **kw)
 File "/opt/odoo/12/odoo/http.py", line 941, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "/opt/odoo/12/odoo/http.py", line 519, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/x1hwdnig1arc/addons/web/controllers/main.py", line 962, in call_kw
  return self._call_kw(model, method, args, kwargs)
 File "/home/x1hwdnig1arc/addons/web/controllers/main.py", line 954, in _call_kw
  return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs)
 File "/opt/odoo/12/odoo/api.py", line 745, in call_kw
  return _call_kw_model(method, model, args, kwargs)
 File "/opt/odoo/12/odoo/api.py", line 718, in _call_kw_model
  result = method(recs, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/12/odoo/models.py", line 1376, in load_views
  for [v_id, v_type] in views
 File "/opt/odoo/12/odoo/models.py", line 1376, in 
  for [v_id, v_type] in views
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/res_config.py", line 395, in fields_view_get
  toolbar=toolbar, submenu=submenu)
 File "/opt/odoo/12/odoo/models.py", line 1455, in fields_view_get
  result = self._fields_view_get(view_id=view_id, view_type=view_type, toolbar=toolbar, submenu=submenu)
 File "/opt/odoo/12/odoo/models.py", line 1418, in _fields_view_get
  root_view = View.browse(view_id).read_combined(['id', 'name', 'field_parent', 'type', 'model', 'arch'])
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 784, in read_combined
  arch = self.apply_view_inheritance(arch_tree, root.id, self.model)
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 733, in apply_view_inheritance
  source = self.apply_view_inheritance(source, view_id, model, root_id=root_id)
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 733, in apply_view_inheritance
  source = self.apply_view_inheritance(source, view_id, model, root_id=root_id)
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 733, in apply_view_inheritance
  source = self.apply_view_inheritance(source, view_id, model, root_id=root_id)
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 733, in apply_view_inheritance
  source = self.apply_view_inheritance(source, view_id, model, root_id=root_id)
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 732, in apply_view_inheritance
  source = self.apply_inheritance_specs(source, specs_tree, view_id)
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 710, in apply_inheritance_specs
  self.raise_view_error(_("Element '%s' cannot be located in parent view") % tag, inherit_id)
 File "/opt/odoo/12/odoo/addons/base/models/ir_ui_view.py", line 548, in raise_view_error
  raise ValueError(message)
ValueError: Thành phần '' không thể nằm trong giao diện cha
Ngữ cảnh khi lỗi:
Xem `res.config.settings.view.form.inherit.inter.company.rules
			`
[view_id: 1936, xml_id: to_inter_company_sale_purchase_stock.res_config_settings_view_form, model: res.config.settings, parent_id: 1935]

2019-07-17

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Đào Tuấn Phong
Best Answer

Đây là lỗi của module Inter-Company Storable Products Purchase and Sales, bên mình đã khắc phục rồi nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.