Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Giúp em với, em sữa nhiều vẫn chưa được

Ảnh đại diện
hoangtrieu

Odoo

Odoo Server Error
Traceback (most recent call last):
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\http.py", line 537, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\http.py", line 574, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\http.py", line 310, in _call_function
  return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\service\model.py", line 113, in wrapper
  return f(dbname, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\http.py", line 307, in checked_call
  return self.endpoint(*a, **kw)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\http.py", line 803, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\http.py", line 403, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 948, in call_button
  action = self._call_kw(model, method, args, {})
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\addons\web\controllers\main.py", line 936, in _call_kw
  return getattr(request.registry.get(model), method)(request.cr, request.uid, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\addons\base\module\wizard\base_module_upgrade.py", line 105, in upgrade_module
  openerp.modules.registry.RegistryManager.new(cr.dbname, update_module=True)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\modules\registry.py", line 370, in new
  openerp.modules.load_modules(registry._db, force_demo, status, update_module)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\modules\loading.py", line 355, in load_modules
  loaded_modules, update_module)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\modules\loading.py", line 255, in load_marked_modules
  loaded, processed = load_module_graph(cr, graph, progressdict, report=report, skip_modules=loaded_modules, perform_checks=perform_checks)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\modules\loading.py", line 176, in load_module_graph
  _load_data(cr, module_name, idref, mode, kind='data')
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\modules\loading.py", line 118, in _load_data
  tools.convert_file(cr, module_name, filename, idref, mode, noupdate, kind, report)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\tools\convert.py", line 901, in convert_file
  convert_xml_import(cr, module, fp, idref, mode, noupdate, report)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\tools\convert.py", line 987, in convert_xml_import
  obj.parse(doc.getroot(), mode=mode)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\tools\convert.py", line 853, in parse
  self._tags[rec.tag](self.cr, rec, n, mode=mode)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\tools\convert.py", line 763, in _tag_record
  id = self.pool['ir.model.data']._update(cr, self.uid, rec_model, self.module, res, rec_id or False, not self.isnoupdate(data_node), noupdate=self.isnoupdate(data_node), mode=self.mode, context=rec_context )
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\addons\base\ir\ir_model.py", line 1077, in _update
  res_id = model_obj.create(cr, uid, values, context=context)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\addons\base\ir\ir_ui_view.py", line 264, in create
  context=context)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\api.py", line 241, in wrapper
  return old_api(self, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\api.py", line 336, in old_api
  result = method(recs, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\models.py", line 4078, in create
  record = self.browse(self._create(old_vals))
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\api.py", line 239, in wrapper
  return new_api(self, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\api.py", line 463, in new_api
  result = method(self._model, cr, uid, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\models.py", line 4269, in _create
  recs._validate_fields(vals)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\api.py", line 239, in wrapper
  return new_api(self, *args, **kwargs)
 File "D:\Learn\HK7\ERP\ERP_CLASS_2015_odoo8\odoo-8.0-20150819\openerp\models.py", line 1271, in _validate_fields
  raise ValidationError('\n'.join(errors))
ParseError: "ValidateError
Field(s) `arch` failed against a constraint: Invalid view definition

Error details:
Field `country` does not exist

Error context:
View `res.partner.owner.select`
[view_id: 1136, xml_id: n/a, model: res.partner, parent_id: n/a]" while parsing file:///D:/Learn/HK7/ERP/ERP_CLASS_2015_odoo8/odoo-8.0-20150819/openerp/addons/chricar_partner_parent_companies/partner_parent_companies_view.xml:331, near
<record id="view_res_partner_owner_filter" model="ir.ui.view">
      <field name="name">res.partner.owner.select</field>
      <field name="model">res.partner</field>
      <field name="type">search</field>
      <field name="arch" type="xml">
        <search string="Search Partner">
          <group col="10" colspan="4">
            <filter string="Customers" name="customer" icon="terp-personal" domain="[('customer','=',1)]" help="Customer Partners"/>
            <filter string="Suppliers" name="supplier" icon="terp-personal" domain="[('supplier','=',1)]" help="Supplier Partners"/>
            <separator orientation="vertical"/>
            <field name="name"/>
            <field name="country"/>
          </group>
        </search>
      </field>
    </record>[/code]
Ok
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1 Trả lời
0
Ảnh đại diện
Trần Ngọc Tuấn
Best Answer

Bạn bị nhầm lẫn, trong model res.partner không có trường country nên nó báo lỗi Field `country` does not exist là đúng rồi. Bạn sửa lại thành country_id là hết lỗi đó.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.