Hỏi Đáp

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Ecommerce bị lỗi

Chào mọi người.mình có set-up website bằng erponline. Web đã cơ bản được hoàn thành và mình có xóa cài đặt ứng dụng Blog thì load 1 lúc rồi mất hết tất cả dữ liệu. mình có định cài lại ecommerce thì hệ thống báo lỗi Odoo Server Error. cho mình hỏi cách khắc phục ra sao???

vpp

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
3 Trả lời
0
Best Answer

Thử lại xem còn lỗi không nhé.
Nếu vẫn còn lỗi, vui lòng nhắn riêng tớ thông tin đăng nhập hệ thống của bạn.

1 Bình luận
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
Ảnh đại diện
ViindooBot
-

E vừa nhắn rồi, anh vui lòng check rồi xử lý nhanh giùm em với.

0

Lỗi:
Odoo Server Error

Traceback (most recent call last):
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 647, in _handle_exception
  return super(JsonRequest, self)._handle_exception(exception)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 307, in _handle_exception
  raise pycompat.reraise(type(exception), exception, sys.exc_info()[2])
 File "/opt/odoo/11/odoo/tools/pycompat.py", line 87, in reraise
  raise value
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 689, in dispatch
  result = self._call_function(**self.params)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 339, in _call_function
  return checked_call(self.db, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/service/model.py", line 97, in wrapper
  return f(dbname, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 332, in checked_call
  result = self.endpoint(*a, **kw)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 933, in __call__
  return self.method(*args, **kw)
 File "/opt/odoo/11/odoo/http.py", line 512, in response_wrap
  response = f(*args, **kw)
 File "/home/fyfiyzz05xv9rlufgb1omwbdse8l0668/addons/web/controllers/main.py", line 934, in call_button
  action = self._call_kw(model, method, args, {})
 File "/home/fyfiyzz05xv9rlufgb1omwbdse8l0668/addons/web/controllers/main.py", line 922, in _call_kw
  return call_kw(request.env[model], method, args, kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/api.py", line 689, in call_kw
  return call_kw_multi(method, model, args, kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/api.py", line 680, in call_kw_multi
  result = method(recs, *args, **kwargs)
 File "<decorator-gen-40>", line 2, in button_immediate_install
 File "/opt/odoo/11/odoo/addons/base/module/module.py", line 71, in check_and_log
  return method(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/addons/base/module/module.py", line 448, in button_immediate_install
  return self._button_immediate_function(type(self).button_install)
 File "/opt/odoo/11/odoo/addons/base/module/module.py", line 541, in _button_immediate_function
  modules.registry.Registry.new(self._cr.dbname, update_module=True)
 File "/opt/odoo/11/odoo/modules/registry.py", line 85, in new
  odoo.modules.load_modules(registry._db, force_demo, status, update_module)
 File "/opt/odoo/11/odoo/modules/loading.py", line 343, in load_modules
  loaded_modules, update_module)
 File "/opt/odoo/11/odoo/modules/loading.py", line 242, in load_marked_modules
  loaded, processed = load_module_graph(cr, graph, progressdict, report=report, skip_modules=loaded_modules, perform_checks=perform_checks)
 File "/opt/odoo/11/odoo/modules/loading.py", line 135, in load_module_graph
  registry.init_models(cr, model_names, {'module': package.name})
 File "/opt/odoo/11/odoo/modules/registry.py", line 306, in init_models
  model._auto_init()
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 2154, in _auto_init
  new = field.update_db(self, columns)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 1940, in update_db
  return super(Many2one, self).update_db(model, columns)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 845, in update_db
  self.update_db_notnull(model, column)
 File "/opt/odoo/11/odoo/fields.py", line 885, in update_db_notnull
  model._init_column(self.name)
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 2071, in _init_column
  value = field.default(self)
 File "/home/fyfiyzz05xv9rlufgb1omwbdse8l0668/addons/product/models/product_template.py", line 34, in _get_default_uom_id
  return self.env["product.uom"].search([], limit=1, order='id').id
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 1422, in search
  res = self._search(args, offset=offset, limit=limit, order=order, count=count)
 File "/opt/odoo/11/odoo/models.py", line 3721, in _search
  self._cr.execute(query_str, where_clause_params)
 File "/opt/odoo/11/odoo/sql_db.py", line 155, in wrapper
  return f(self, *args, **kwargs)
 File "/opt/odoo/11/odoo/sql_db.py", line 232, in execute
  res = self._obj.execute(query, params)
psycopg2.ProgrammingError: column product_uom.active does not exist
LINE 1: SELECT "product_uom".id FROM "product_uom" WHERE ("product_u…
                             ^


đây anh nhé!
Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
0
Best Answer

Bạn mở lại cái chỗ lỗi rồi bấm nút "Copy the full error tio clipboard" rồi paste lên đây giúp tớ nhé.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ

Trả lời của Bạn

Vui lòng đảm bảo câu trả lời của bạn có liên quan và giải đáp đúng nội dung câu hỏi. Nếu muốn bình luận về câu hỏi hoặc câu trả lời, hãy sử dụng công cụ Bình luận. Lưu ý, bạn có thể thay đổi nội dung trả lời thay vì trả lời lại 02 lần cho cùng một câu hỏi. Đồng thời bạn có thể nhấn nút để bầu chọn câu hỏi / câu trả lời tốt nhất.