odoo documentation

Tài liệu

Miêu tả

Nguyễn Thị Liên Sản xuất Đã xuất bản: 02/07/2020 Lượt Xem: 2.183

Kit là một bộ các thành phần được bán cho khách hàng mà không được lắp ráp sẵn. Bộ thành phần của sản phẩm được thiết lập trong Odoo bằng Định mức nguyên vật liệu kiểu BoM Kit. Có hai cách cơ bản để cấu hình bộ thành phần, tùy thuộc vào cách quản lý kho của sản phẩm đó. Trong cả hai trường hợp, cả hai ứng dụng Tồn kho và Sản xuất phải được cài đặt.Quản lý kho với các sản phẩm theo bộNếu bạn muốn l...