Mục tiêu và Kết quả then chốt - OKR

Mục tiêu và Kết quả then chốt - OKR

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

126,65 126,65
v 17.0 28
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_okr
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/intro/okr
Đọc mô tả cho v 16.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Ứng dụng HR Cơ sở
Các mở rộng Tích hợp OKR với Dự án