125,52 125,52
v 17.0 4
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_approvals
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_approvals
Đọc mô tả cho v 16.0 v 15.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Ứng dụng HR Cơ sở
Các mở rộng Tạm ứng Nhân viên Phê duyệt Đề nghị Tuyển dụng Phê duyệt Bảng chấm công Nhân sự Phê duyệt bởi người huấn luyện