Quản lý Kho hàng Cho thuê

Quản lý Kho hàng Cho thuê

bởi Viindoo

4.9

290,03 290,03
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_rental_stock
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_rental_stock
Đọc mô tả cho v 15.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Mô-đun Cơ Sở Web Gantt Sản phẩm định kỳ Bán định kỳ Quản lý Cho thuê