Kiểm soát chất lượng & Quyền truy cập Đa kho

Kiểm soát chất lượng & Quyền truy cập Đa kho

bởi Viindoo

4.9

271,01 271,01
v 16.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_quality_stock_access_control
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_quality_stock_access_control
Đọc mô tả cho
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock) Sales (sale_management)
Bao gồm Các phụ thuộc Kiểm Soát Nhiều Quyền Truy Cập Kho Kho của địa điểm kho Liên kết Dịch chuyển kho và Bút toán kế toán Quản lý Chất lượng Kiểm soát Chất lượng Kho