Kiểm soát Chất lượng Kho

Kiểm soát Chất lượng Kho

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

138,23 138,23
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_quality_stock
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_quality_stock
Đọc mô tả cho v 14.0 v 12.0 v 13.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Quản lý Chất lượng
Các mở rộng Quản lý chất lượng sản xuất Kiểm soát chất lượng & Quyền truy cập Đa kho