Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho - Hợp đồng mua hàng

Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho - Hợp đồng mua hàng

bởi Viindoo

4.9

186,38 186,38
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_multi_warehouse_access_control_purchase_requisition
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_multi_warehouse_access_control_purchase_requisition
Đọc mô tả cho v 14.0 v 15.0 v 13.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Purchase (purchase) Discuss (mail) Inventory (stock) Sales (sale_management)
Bao gồm Các phụ thuộc Kiểm Soát Nhiều Quyền Truy Cập Kho Kho của địa điểm kho Liên kết Dịch chuyển kho và Bút toán kế toán Thẻ tài khoản quản trị Kiểm Soát Truy Cập Đa Kho - Mua Sắm