Tích hợp Cộng tác viên với Quản lý bán hàng trên sàn thương mại

Tích hợp Cộng tác viên với Quản lý bán hàng trên sàn thương mại

bởi Viindoo

4.9

396,31 396,31
v 16.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_affiliate_marketplace_sale
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/viin_affiliate_crm
Đọc mô tả cho
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Sales (sale_management)
Bao gồm Các phụ thuộc Cộng tác viên Đối ứng Tài khoản kế toán Kế toán Thu hộ / Chi hộ Mô-đun Cơ Sở Viin Marketplace Kế toán Viindoo Viin Marketplace Sale Bán hàng với Chương trình Cộng tác Thanh toán với các dòng thanh toán