Báo Cáo Tuổi Tồn Kho

Báo Cáo Tuổi Tồn Kho

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

49,91 49,91
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_stock_age_report
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_stock_age_report
Đọc mô tả cho v 15.0 v 13.0 v 10.0 v 14.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Kho của địa điểm kho Mô-đun Cơ Sở