Chấm công trên sự kiện

Chấm công trên sự kiện

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

31,15 31,15
v 16.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_event_timesheet
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/16.0/to_event_timesheet
Đọc mô tả cho v 13.0 v 15.0 v 14.0
Yêu cầu các App Project (project) Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm Các phụ thuộc Tích hợp dự án với sự kiện