Hoạt động Kho/Mua hàng trong Quá khứ

Hoạt động Kho/Mua hàng trong Quá khứ

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

88,21 88,21
v 15.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_purchase_stock_backdate
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_stock_backdate
Đọc mô tả cho v 16.0 v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Purchase (purchase) Invoicing (account) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Nhập ngày quá khứ cho Dịch chuyển kho Quyền nhập Ngày trong Quá khứ Xác nhận Mua hàng trong quá khứ