Nhập ngày quá khứ cho Dịch chuyển kho

Nhập ngày quá khứ cho Dịch chuyển kho

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

58,53 58,53
v 15.0 4
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_stock_picking_backdate
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_stock_picking_backdate
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 10.0 v 11.0 v 12.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Invoicing (account) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Quyền nhập Ngày trong Quá khứ
Các mở rộng Hoạt động Kho trong Quá khứ Hoạt động Kho/Mua hàng trong Quá khứ