Hệ thống Tài khoản Thông tư 133/2016/TT-BTC

Hệ thống Tài khoản Thông tư 133/2016/TT-BTC

bởi Viindoo

4.9

225,88 225,88
v 13.0 0
Demo
Tên kỹ thuật l10n_vn_c133
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/13.0/l10n_vn_c133
Đọc mô tả cho v 14.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Hệ thống Tài khoản Thông tư 200/2014/TT-BTC Thuế GTGT Kiểu Tài khoản Giảm trừ doanh thu Kiểu tài khoản Doanh thu Tài chính
Các mở rộng Việt Nam - Chuyển tiền nội bộ