Docs BG

Bùi Thị Xuyền CRM Published: 3/30/21 Hits: 1,899

Việc tạo tiềm năng/cơ hội một cách tự động sẽ giúp cải thiện đáng kể hiệu quả công việc của bạn. Mặc định, bất kỳ email nào gửi đến Bí danh email sẽ tạo ra cơ hội trong hoạt động của kênh bán hàng mặc định.

Cấu hình bí danh email

Mỗi đội bán hàng có thể có bí danh email riêng để tạo tiềm năng/cơ hội tự động được gán cho đội đó. Điều này sẽ rất hữu ích nếu bạn quản lý một số đội bán hàng với quy trình khác nhau. Để cấu hình bí danh email cho mỗi đội bán hàng, bạn truy cập CRM  Cấu hình  Kênh/Đội Bán hàng.