Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 2/5/21 Hits: 1,878

Cấu hình

Để có thể tái cung ứng từ kho khác, bạn cần kích hoạt tính năng Đa nhà kho và Các tuyến nhiều bước. Vị trí lưu trữ sẽ được tự động kích hoạt khi kích hoạt đa nhà kho.

media/virtual_warehouses_01.png

Sau đó, bạn có thể truy cập kho hàng của mình bằng cách đi tới Kho vận  Cấu hình  Kho hàng. Tiếp đến tạo các kho cần thiết. Trong thiết lập kho cần cung ứng từ kho khác, bạn tích vào ô tái cung ứng từ một kho khác (kho hàng mà bạn muốn hàng được cung ứng từ đây).

media/virtual_warehouses_02.png

Sau khi kích hoạt tùy chọn này, một tuyến đường đi sẽ được tạo ra trên sản phẩm của bạn. Như ví dụ của chúng tôi, phần mềm sẽ hiển thị tuyến đường đi "Kho CN5: Supply Product from Kho tổng Hà Nội". Bạn tích vào lựa chọn cùng với đó có thể thiết lập Quy tắc tái cung ứng hoặc Tái cung ứng theo đơn.

media/virtual_warehouses_03.png

Để trình điều độ diễn ra, như ví dụ trên chúng tôi đặt ra quy tắc tái cung ứng với tối thiểu 5 đơn vị và tối đa 10 đơn vị trong kho, hiện tại thực tế trong kho đang là 0. Để chạy trình điều độ, bạn đi tới Kho vận  Giao nhận  Chạy trình điều độ.

media/virtual_warehouses_04.png

Hệ thống tự động tạo ra 2 dịch chuyển, một đơn đặt hàng từ kho CN5, nơi chứa các sản phẩm cần thiết và một dịch chuyển nhận hàng trong kho Tổng Hà Nội WH/Stock cho các sản phẩm tương ứng. Tài liệu nguồn là Quy tắc tái cung ứng được kích hoạt tuyến đường đi Kho "CN5 Supply Product from kho Tổng Hà Nội".

media/virtual_warehouses_06.png

media/virtual_warehouses_07.png