Vũ Hồng Nhung Human Resource Published: 1/29/21 Hits: 2,543

Để xem các báo cáo về lương, vào Bảng lương > Báo cáo > Có các loại báo cáo sau:

Báo cáo phân tích lương

Báo cáo Phân tích lương cho phép xem các chỉ tiêu có trong bảng lương và được thiết kế với giao diện Pivot, giúp người dùng có thể lọc, nhóm, hay tự mình thiết kế bản Báo cáo với chỉ tiêu mà người dùng muốn theo dõi:


 •  Ví dụ: Phần thước đo chọn: Chi phí công ty, Tổng tiền. Báo cáo sẽ có các cột tính toán về Chi phí công ty, Tổng tiền.


 • Tại cột đầu tiên, chọn dấu    để lựa chọn chỉ tiêu bạn muốn xem:


Lịch sử đóng góp từ lương

Với giao diện của Lịch sử đóng góp từ lương người dùng có thể tra cứu, quản lý những khoản một nhân viên cụ thể đóng góp với các tiêu chí: 

 • Cơ sở tính toán.

 • Ngày bắt đầu.

 • Ngày kết thúc.

 • Tình trạng.

 • Tỷ lệ đóng góp của nhân viên.

 • Tỷ lệ đóng góp của công ty.


Phân tích thuế Thu nhập cá nhân

Với báo cáo Pivot, người dùng có thể phân tích thuế Thu nhập cá nhân theo nhiều chiều với các giá trị tính toán như:

 • Giá trị thuế.

 • Cơ sở tính thuế. 

 • Lương tổng.

 • Thu nhập bị tính thuế.

 • Thuế suất trung bình.