Bùi Thị Xuyền Accounting & Finance Published: 4/10/21 Hits: 3,513

Bảng tổng quan phân hệ kế toán cho phép kế toán ngay lập tức thực hiện khai báo các thông tin cơ bản ban đầu phục vụ các công tác kế toán về sau: Thông tin đơn vị, tài khoản ngân hàng....

Odoo • Text and Image

Thêm tài khoản ngân hàng

Dễ dàng thêm thông tin một ngân hàng của đơn vị bạn đang sử dụng tại Thêm một ngân hàng.

Chi tiết tạo tài khoản thực hiện tương tự hướng dẫn tạo tài khoản tại bài viết: https://www.erponline.vn/docs/13.0/d/thiet-lap-co-ban-de-su-dung-hieu-qua-odoo-ke-toan-546?

Odoo • Text and Image

Khai báo kỳ kế toán áp dụng


Ngày đầu kỳ: Ngày mà kế toán được quản lý bởi Odoo, nó là ngày của bút toán đầu kỳ được tạo (sẽ được giới thiệu tiếp theo dưới đây);

Tương tự sau khi lựa chọn thời gian, nhấn áp dụng để lưu lại thông tin.

Tạo tài khoản số dư đầu kỳ

Tài khoản số dư đầu kỳ được sử dụng một lần duy nhất khi chúng ta bắt đầu sử dụng hệ thống. Theo nguyên tắc ghi số kép thì khi ghi nhận số dư đầu kỳ của các tài khoản chúng ta cần một tài khoản đối ứng để đảm bảo cân bằng.

Bạn chọn menu: Kế toán/ cấu hình/ kế toán/ hệ thống tài khoản, nhấn nút tạoKhai báo số dư đầu kỳ

Hoạt động này thường được áp dụng cho các đơn vị chuyển đổi số liệu từ quản lý truyền thống... sang quản lý với Odoo, kết thúc số liệu từ cuối năm tài chính trước chuyển sang số dư đầu kỳ năm tài chính mới.


Nhấn Xem xét lại để bắt đầu nhập số dư cho các tài khoản:


Lưu lại sẽ được bút toán dự thảo kiểm tra tại Kế toán > Bút toán sổ nhật ký:


Kế toán kiểm tra, sửa lại: Tài khoản đối ứng đang được phần mềm mặc định sử dụng là 911 - Tài khoản xác định kết quả kinh doanh; kế toán phải tạo thêm một tài khoản "Số dư đầu kỳ" (hay tùy kế toán sử dụng) để không ảnh hưởng đến báo cáo kết quả kinh doanh.Khai báo đầy đủ, kiểm tra chính xác, lưu lại và Vào sổ bút toán để ghi nhận, khi đó xem bất kỳ báo cáo liên quan nào hệ thống đã tự động cập nhật số dư đầu kỳ theo chi tiết tài khoảnTrên đây là thiết lập tổng quan các thông tin cơ bản bước đầu sử dụng ứng dụng Odoo - Kế toán, thực hiện tương tự cho bên hóa đơn với các cấu hình về bố cục ...

Để tếp tục cài đặt chi tiết các tính năng bảo đảm phục vụ hiệu quả nhất cho công tác kế toán sau này xem thêm tại: https://www.erponline.vn/vi_VN/docs/13.0/d/thiet-lap-co-ban-de-su-dung-hieu-qua-odoo-ke-toan-546