Bùi Thị Xuyền Accounting & Finance Published: 8/26/20 Hits: 4,246

Tài sản cần được quản lý một cách có hệ thống t giá trị hình thành, sự giảm dần về giá trị và giá trị sử dụng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ của khoa học công nghệ...

Odoo • Text and Image

Cài đặt tính năng khấu hao tài sản

ERPOnline phát triển thêm các tính năng quản lý khấu hao tài sản giúp giải quyết các vấn đề tính toán, trích khấu hao hàng tháng được tích hợp chặt chẽ với phần mua, kế toán mua hàng. Để sử dụng, bạn cần cài đặt ứng dụng Assets Management để bắt đầu sử dụng các tính năng về khấu hao tài sản


Cấu hình Kiểu tài sản

Thường người được quyền tạo Kiểu tài sản trong hệ thống là người ở cấp quản lý ở phân hệ Kế toán. 


Để đơn giản hóa công việc tạo mới tài sản, tính khấu hao tài sản..., Odoo/ERPOnline cho phép chúng ta tạo các Kiểu tài sản và cấu hình sẵn những quy tắc cho từng kiểu. Ví dụ:

Dễ dàng tạo mới các kiểu tài sản phù hợp thực tế quản lý tại đơn vị:

Chọn tích tỷ lệ thời gian để phần mềm có căn cứ tính toán khấu hao, tự động xác nhận tài sản được kích hoạt cho phép khi hóa đơn mua tài sản được xác nhận, tài sản tương ứng được tự động sinh ra, chi tiết sẽ được trình bày ngay tại mục tiếp theo "Tạo mới và quản lý tài sản".

Ghi tăng tài sản

Liên kết tạo mới Tài sản

Hóa đơn mua tài sản được sinh ra bởi bộ phận mua hàng sẽ được kế toán xem xét, bổ sung thông tin trước khi ghi nhận.

(Để hiểu chi tiết về mua hàng cũng như kế toán mua hàng, tham khảo:

Ứng dụng mua hàng https://www.erponline.vn/vi_VN/docs/13.0/c/huong-dan-su-dung-erponline-cac-ung-dung-mua-hang-44

Nghiệp vụ kế toán mua hàng: https://www.erponline.vn/docs/13.0/d/voi-odoo-erponline-cong-viec-cua-ke-toan-mua-hang-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao-637 )

Bổ sung thông tin nhóm tài sản (hay chính là Kiểu tài sản) sau đó Lưu và Vào sổ hóa đơn.Hệ thống cho bạn nút Xem tài sản tự động được sinh ra với cấu hình theo như Nhóm (Kiểu) tài sản.

Cửa sổ tài sản mở ra cho phép bạn sửa nếu như ngày bắt đầu tính khấu hao là một ngày khác với ngày mua tài sản...

Bảng tính khấu hao hiển thị chi tiết:

Các bút toán khấu hao chưa được vào sổ, chưa ghi nhận bút toán. Hệ thống cho phép kế toán vào ghi sổ ngay hoặc ERPOnline phát triển giúp cuối mỗi ngày, hệ thống tự động kiểm tra các bút toán đến ngày cần vào sổ để ghi nhận phát sinh. Việc này giúp kế toán tiết kiệm thời gian cũng như tránh bỏ sót bút toán.

Tiếp tục theo dõi tài sản khấu hao dở dang

Với truy cập Kế toán > Kế toán > Tài sản người dùng sử dụng các bộ lọc, các cách nhóm có thể xem được các thông tin như tên tài sản, nguyên giá, tiến trình khấu hao tài sản...

Ngay tại đây, người dùng có thể tạo mới và theo dõi khấu hao cho các tài sản đang được khấu hao do chuyển số liệu, đánh giá lại... bằng cách nhấn Tạo và bổ sung các thông tin:

Kiểm tra các thông tin sau đó bấm Tính khấu hao, phần mềm sẽ chạy ra các dòng khấu hao chi tiết

Lưu và xác nhận thông tin về tài sản cũng như bảng khấu hao tài sản

Khấu hao là biểu hiện bằng tiền của phần giá trị tài sản cố định đã bị hao mòn. Tiền khấu hao là một yếu tố của của chi phí sản xuất kinh doanh, do đó nó cũng là một bộ phận của giá thành sản phẩm.

Báo cáo phân tích

Odoo/ ERPOnline cho phép báo cáo phân tích tài sản xem được chi tiết theo mong muốn, với truy cập Kế toán > Báo cáo > Tài sản:

Người dùng có thể xem báo cáo theo biểu đồ cột, tròn hay dòng... cũng như các tiêu chí phân tích

Trên đây là tổng quát hướng dẫn tạo mới và quản lý tài sản cố định với Odoo/ ERPOnline, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các thông tin bổ ích khác ở các bài viết tiếp theo như cách kiểm soát các phát sinh kế toán, cách chọn lọc xem số liệu kế toán theo nhu cầu hay các báo cáo động vô cùng hiệu quả...