Phạm Thị Ngọc Thư Inventory Published: 1/29/21 Hits: 1,692

Tổng quan

Odoo/ERP cho phép người dùng thiết lập giá cho việc vận chuyển sau đó xuất hóa đơn chi phí vận chuyển cho khách hàng.

Cấu hình

Để cấu hình giá của các phương thức vận chuyển của bạn, đến ứng dụng Bán hàng, chọn: Cấu hình  Thiết lập  Vận chuyển và tích vào ô Phí giao hàng.


Kích vào Phương thức giao hàng, bạn có thể thiết lập phí giao hàng bằng cách tạo một cái mới hoặc thay đổi cái đã có. Phí giao hàng có thể cố định hoặc dựa trên các quy tắc.


Cách tạo hóa đơn phí giao hàng như thế nào?

Trên đơn bán của bạn, kích vào Add shipping.


Một cửa sổ sẽ bật lên cho phép bạn chọn phương thức giao hàng.


 Giá sẽ được tính toán tự động và thêm vào đơn bán.


Thời điểm phí giao hàng chưa được lập hóa đơn, các dòng của nó màu xanh và bây giờ bạn cần kích vào nút Tạo hóa đơn. Khi bạn vào sổ, quay lại đơn bán bạn có thể thấy phí giao hàng bây giờ đã được xuất hóa đơn cho khách hàng.


Ghi chú:

Nếu bạn tách hoạt động giao hàng thành nhiều lần, mỗi lần giao hàng theo yêu cầu sẽ thêm một dòng trên đơn bán.