Nguyễn Thị Liên Manufacturing Published: 1/29/21 Hits: 2,903

Trong bài viết trước, ERPOnline đã hướng dẫn bạn xây dựng Định mức Nguyên vật liệu (BoM) trong Odoo , bài viết hôm nay tiếp tục chia sẻ hướng dẫn để xây dựng định mức nguyên vật liệu (BoM) cho nhiều biến thể của cùng một sản phẩm.

Chỉ cần kích hoạt tính năng biến thể sản phẩm từ Cấu hình ‣ Thiết lập.


Sau đó, bạn sẽ có thể chỉ định các dòng nguyên vật liệu nào sẽ được sử dụng trong sản xuất của từng biến thể sản phẩm. Bạn có thể chỉ định nhiều biến thể cho mỗi dòng. Nếu không có biến thể được chỉ định, nuyên vật liệu đó sẽ được sử dụng cho tất cả các biến thể.


Khi xác định các BoM biến thể trên từng dòng nguyên vật liệu, trường Biến thể sản phẩm trong phần chính của BoM phải được để trống. Trường này được sử dụng khi tạo BoM cho một biến thể của sản phẩm.

 Quay về đầu trang