Nguyễn Thị Liên Manufacturing Published: 6/26/20 Hits: 4,055

Một định mức nguyên vật liệu là là một tài liệu xác định số lượng của từng nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị... cần thiết để sản xuất thành phẩm. Nó cũng bao gồm các tuyến cung ứng và hoạt động sản xuất riêng lẻ của quy trình sản xuất.

Với Odoo, bạn có thể tạo nhiều BoM đến từng sản phẩm và sử dụng các BoM khác nhau để sử dụng cho quá trình sản xuất theo các biến thể của chúng. Tuy nhiên, mỗi BoM sẽ chỉ được liên kết với một sản phẩm.

Tính năng này sẽ giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất của bạn, tiết kiệm thời gian sản xuất sản phẩm.

Thiết lập BoM

Bạn có thể sử dụng BoM mà không quy trình sản xuất. Nếu bạn chọn quản lý hoạt động sản xuất chỉ bằng các lệnh sản xuất. Nói cách khác, bạn chọn thực hiện quy trình sản xuất trong một bước và không theo dõi từng hoạt động sản xuất mà sản phẩm được hình thành.

Trước khi tạo BoM, bạn phải tạo sản phẩm cần sản xuất theo BoM đó và, ít nhất, một trong cácnguyên vật liệu thành phần. Chuyển đến menu Dữ liệu gốc/ Sản phẩm và tạo cả thành phẩm và nguyên vật liệu.

Sau khi hoàn thành, hãy chuyển đến menu Dữ liệu gốc/Định mức nguyên vật liệu. Tạo một BoM mới. Chọn sản phẩm từ menu và thêm các nguyên vật liệu và số lượng. Trong trường hợp này, hãy giữ loại BoM mặc định, đó là Sản xuất Sản phẩm này.


Sử dụng cùng một BoM cho nhiều biến thể

Như đã nói ở trên, bạn có thể sử dụng BoM cho các biến thể sản phẩm. Về cơ bản nó giống như đối với sản phẩm tiêu chuẩn.

Nếu BoM của bạn chỉ dành cho một biến thể, thì bạn chọn thêm biến thể cần cấu hình trong trường Biến thể sản phẩm. Nếu không, chỉ định biến thể được sử dụng cho từng dòng thành phần. Bạn có thể thêm một vài biến thể cho mỗi thành phần.


Thêm một quy trình sản xuất gán với BoM

Bạn có thể thêm Quy trình sản xuất vào BoM. Bạn sẽ cần quy trình nếu bạn cần xác định một loạt các hoạt động theo yêu cầu của quy trình sản xuất. Để sử dụng tính năng này, hãy bật tính năng Quy trình sản xuất trong menu Thiết lập của ứng dungjh quản lý Sản xuất.


Note: Mỗi BoM chỉ được sử dụng một Quy trình sản xuất. Nhưng mỗi quy trình có thể được nhiều BoM khác nhau

Bây giờ bạn đã tạo được quy trình sản xuất. hãy thêm nó vào BoM của bạn. Bạn có thể chọn khi nào, trong các hoạt động công việc, các thành phần của bạn được sử dụng với menu thả xuống

Thêm các phụ phẩm vào BoM

Trong Odoo, phụ phẩm là sản phẩm bất kỳ được sản xuất ra trong quá trình sản xuất, ngoài sản phẩm chính được liệt kê trong BoM.

Để thêm phụ phẩm vào BoM, trước tiên bạn sẽ cần cài đặt tính năng từ menu Thiết lập/Sản xuất.

Khi tính năng được cài đặt, bạn có thể thêm Sản phẩm phụ vào BoM của mình. Bạn có thể thêm bao nhiêu sản phẩm phụ tùy thích. Chỉ cần lưu ý rằng bạn cần phải liệt kê các phụ phẩm trước khi quy trình sản xuất được thực hiện. Quay về đầu trang

Đối với các phiên bản (biến thể) khác nhau của sản phẩm, liệu có thể thiết lập được BoM hay không? Tham khảo ngay bài viết Định mức nguyên vật liệu cho nhiều biển thể sản phẩm